Menu Zamknij

Agroenergia

Celem Programu Priorytetowego Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Beneficjentem programu mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 do 300 ha oraz przez minimum rok na dzień złożenia wniosku osobiście prowadzące gospodarstwo lub prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i realizowany jest w dwóch częściach:

CZĘŚĆ I :

Nabór jest realizowany przez właściwy dla Beneficjentów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w imieniu Beneficjentów zawrą umowy z NFOŚiGW. Wsparcie finansowanie udzielane jest w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych i może obejmować:

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

CZĘŚĆ II:

Nabór jest realizowany przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obejmuje:

  1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  2. biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  3.  elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

 2.   Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Wnioski do II CZĘŚCI należy składać wyłączenie elektronicznie z wykorzystanie Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Nabór realizowany jest w trybie ciągłym w okresie od 20.07.2021r. do 30.09.02022r. lub do wyczerpania środków alokacji.

Więcej informacji odnośnie programu dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

Logotyp Programu Agroenergia

Logotyp Programu Agroenergia