Menu Zamknij

Dofinansowanie do OZE

Odbiorca indywidualny

 

Program Wnioskodawca Wysokość  Inwestycje Informacje
Mój Prąd osoby fizyczne

dotacja do 50% kosztów,
nawet do 58 000 zł

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, magazynów energii i ciepła więcej o Mój Prąd
Czyste Powietrze osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu dotacja do 100% kosztów jednego urządzenia (maksymalnie do 50 900 zł, dotacja
do 135 000 zł na przedsięwzięcia uwzględniające kompleksową termomodernizację
na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz instalację fotowoltaiczną, a także termomodernizację, w tym wymianę stolarki więcej o Czyste Powietrze 
Moje Ciepło osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele nowego domu jednorodzinnego dotacje do 45% kosztów, nie więcej niż 21 000 zł dla gruntowych pomp ciepła oraz nie więcej niż 7 000 dla pomp powietrznych) zakup i montaż pompy ciepła (gruntowej lub powietrznej), od 22.04.2024 tylko dla urządzeń z listy ZUM więcej o Moje Ciepło
Mój elektryk osoby fizyczne, przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne, w tym rolnicy indywidualni (jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze organy prowadzące szkołę lub placówkę w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie, kościoły i inne związki wyznaniowe

osoby fizyczne: – bez Karty Dużej Rodziny do 18 750 zł,– z Kartą Dużej Rodziny do 27 000 zł; przedsiębiorcy: a) samochody osobowe:– 18 750 zł dla tych przedsiębiorców bez podwyższonego przebiegu,– 27 000 zł dla tych z podwyższonym przebiegiem;

jednoosobowe działalności gospodarcze: – pojazdy kat. M1 będzie to
27 000 zł,– pojazdy kategorii N1 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),– pojazdy kategorii L1e-L7e od 4 000 zł

dofinansowanie do zakupu lub leasingu aut elektrycznych osobowych aut użytkowych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz pojazdów dwukołowych lub trójkołowych, niektórych pojazdów czterokołowych więcej o Mój Elektryk
Stop Smog osoby fizyczne, najmniej zamożne gospodarstwa domowe w gminach objętych uchwałą antysmogową, przy czym wnioskodawcą jest gmina, powiat, związek gmin itp. do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć
53 000 zł
wymiana lub likwidacja źródeł ciepła, termomodernizacja budynku, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej więcej o Stop Smog
Ulga termomodernizacyjna osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego maksymalne odliczenie za wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne do 53 000 zł wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z  termomodernizacją budynku (w tym m.in.  wymiana źródła energii na OZE i wymianę źródła ciepła na pompę ciepła) więcej o Ulga termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego 

osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych), osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), JST, wspólnoty mieszkaniowe spłata części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne: 26% kosztów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją, 31% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z OZE, dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku podczas termomodernizacji koszty związane z termomodernizacją budynku więcej o Ulga termomodernizacyjna
Premia remontowa

osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), JST, wspólnoty mieszkaniowe

częściowa spłata kredytu na przedsięwzięcie remontowe (25% kosztów przedsięwzięcia remontowego) koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych w remontowanych budynkach wielorodzinnych więcej o Ulga remontowa
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania osoby fizyczne zależne od programu zależne od  programu zależne od miejsca zamieszkania

 na podstawie: https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze-2023/

Przedsiębiorca

 

Program

Wnioskodawca

Dofinansowanie

Inwestycja

Informacje

Energia Plus

przedsiębiorcy:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
wspólnicy spółki cywilnej 

pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych;
dotacje do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć ORC (Organic Rankine Cycle)

wsparcie dla inwestycji  m.in. w zakresie poprawy efektywności energetycznej i jakości powietrza

więcej o Energia Plus 

 

 

Mój elektryk

przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),
przedsiębiorcy,
jednostki sektora finansów publicznych,
stowarzyszenia i fundacje,
spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,
instytuty badawcze, kościoły i inne związki wyznaniowe 

osoby fizyczne:
– bez Karty Dużej Rodziny 18 750 zł,
– z Kartą Dużej Rodziny do 27 000 zł;

przedsiębiorcy:
a) samochody osobowe:
18 750 dla tych przedsiębiorców, bez podwyższonego przebiegu,
27 000 zł z podwyższonym przebiegiem;
b) samochody dostawcze:
50 000 zł – bez podwyższonego przebiegu,
70 000 zł – z podwyższonym przebiegiem;

 

zakup lub leasing aut elektrycznych osobowych i dostawczych

więcej o Mój elektryk

 

 

 

 

 

Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania

osoby fizyczne

zależne od programu

zależne od programu

zależne od miejsca zamieszkania

na podstawie: https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze-2023/ 

Rolnik

 

Program

Wnioskodawca

Dofinansowanie

Inwestycje

Informacje

Agroenergia

rolnicy

część 1)
moc od 10 do 30 kW (do 20% wartości inwestycji, nie więcej niż 15 000 zł,
moc od 30 do 50 kW do 13% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł;
część 2)
pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych

część 1)
mikroinstalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, pompy ciepła i magazyny energii

część 2)
biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

więcej o Agroenergia

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej  prowadzący działalność rolniczą  maksymalna kwota na jedno gospodarstwo rolne  to 150 000 zł

dotacja (refundacja) do 65% kosztów kwalifikowalnych, m.in.:

a) budowa biogazowni rolniczej,

b) inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego (fotowoltaika, kolektory),

c) magazyny energii

d) pompy ciepła

e) systemy zarządzania energią

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Energia dla Wsi
Fundusz Modernizacyjny

rolnicy (osoba fizyczna jak i prowadzący działalność gospodarczą),
spółdzielnie energetyczne i jej członkowie

pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, (dot. instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych), dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych (dot. biogazowni oraz elektrowni wodnych),

instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, wodne, wytwarzania energii z biogazu rolniczego, magazyny energii

więcej o programie Energia dla Wsi

 

Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania

osoby fizyczne

zależne od  programu

zależne od programu

zależne od zamieszkania

WAŻNE! Rolnicy mogą również korzystać z programów przewidzianych dla osób fizycznych, takich jak m.in. Czyste Powietrze, Stop Smog, Mój Prąd oraz ulga termomodernizacyjna, a także uldze na fotowoltaikę w podatku rolnym!

na podstawie: https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze-2023/ 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje i organizacje

 

Program

Wnioskodawca

Dofinansowanie

Inwestycje

Informacje

Ciepłe Mieszkanie

Gmina ogłasza na swoim terenie nabór dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, oraz dla wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła: 350 000 zł (60%)

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej: 360 000 zł (60%) lub 375 000 (60%) dla zadania uwzględniającego pompy ciepła.

Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła: 150 000 zł (60%).

 

 

Wymiana źródła ogrzewania na m.in. pompy ciepła, montaż wentylacji mechanicznej,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana okien i drzwi.

Szczegóły programu Ciepłe Mieszkanie oraz listy gmin biorących udział w programie są dostępne na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

 

 

Premia termomodernizacyjna

Osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), JST, wspólnoty  mieszkaniowe.

Spłata części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne: 26% kosztów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją; 31% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z przedsięwzięciem OZE; dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego podczas termomodernizacji.

Koszty związane z termomodernizacją budynku.

Więcej o premii termomodernizacyjnej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspieranie-termomodernizacji-remontow-i-ozecyjnej:

 

Premia remontowa

Osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), JST, wspólnoty mieszkaniowe.

Częściowa spłata kredytu kredytu na przedsięwzięcie remontowe związane z termomodernizacją budynków wielorodzinnych: 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego związanego z termomodernizacją.

Koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych związanych z remontem budynków wielorodzinnych.

 Więcej o premii remontowej na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspieranie-termomodernizacji-remontow-i-ozecyjnej:

na podstawie: www.enerad.pl/dotacje-oze

oraz: www.gov.pl