Menu Zamknij

Co wiemy o zmianie klimatu?

W opinii obywateli UE zmiana klimatu jest największym wyzwaniem współczesnego świata. Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków jest zdania, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum. Większość obywateli UE podejmuje już indywidualne działania w dziedzinie klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w życiu codziennym – wynika z opublikowanego 5 lipca badania Eurobarometr. Zmiana klimatu – co o niej wiedzą mieszkańcy Małopolski?

Zmiany klimatu w postrzeganiu mieszkańców Europy

Aż 90% Europejczyków uważa, że emisja gazów cieplarnianych powinna zostać maksymalnie ograniczona. 87% badanych jest zdania, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierała poprawę efektywności energetycznej.

Europejczycy oczekują przy tym wsparcia finansowego inwestycji w czyste źródła energii, a także przekierowania rozwoju gospodarki na rozwiązania przyjazne dla klimatu. W nim upatrują nowych szans rozwojowych – tj. innowacji zwiększających konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, a także powstania nowych miejsc pracy. Aż 74% badanych uważa, że koszty transformacji w kierunku neutralności klimatycznej są znacząco niższe od spodziewanych korzyści.

Zadawalający jest również fakt, iż większość (64%) Europejczyków podejmuje już indywidualne działania w dziedzinie klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w życiu codziennym.

Zmiany klimatu w postrzeganiu mieszkańców Małopolski

Mieszkańcy Małopolski nie różnią się istotnie w swoim spojrzeniu na współczesne zagrożenia cywilizacyjne od mieszkańców pozostałych regionów Polski, czy Europy. To właśnie zanieczyszczenie środowiska i powiązane z nim bezpośrednio negatywne zjawiska pogodowe plasują się zdaniem Małopolan na szczycie hierarchii problemów współczesnej cywilizacji. Gdy dołożymy do tego czynnik obiektywny w postaci fatalnej jakości powietrza w Małopolsce oraz, co ważniejsze, systematycznie na przestrzeni ostatnich lat wzrastającej świadomości społecznej tego problemu, wówczas pozycja zanieczyszczenia środowiska w rankingu problemów cywilizacyjnych postrzeganych przez mieszkańców Małopolski staje się w pełni zrozumiała.

Jak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych w ramach realizacji projektu pomocy technicznej LIFE, 40% Małopolan uważa, że zmiany klimatu traktować należy jako jedno z największych zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Wyniki badań nie pozostawiają również wątpliwości, że oczekujemy pilnych działań w tym zakresie. Na takim stanowisku stoi aż 84% badanych Małopolan. W zdecydowanej większości jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność za podejmowanie właściwych działań w walce ze zmianami klimatu spoczywa na władzach naszego kraju (70%). Znacznie rzadziej skłonni jesteśmy dostrzegać swoją osobistą odpowiedzialność i docenić wpływ naszych codziennych wyborów na kondycję otaczającego nas świata. W konsekwencji zaledwie 40% badanych wymienia samych siebie w gronie najistotniejszych adresatów apeli o podjęcie działań na rzecz ograniczenia zmian klimatu.

Jakie skutki będą miały zmiany klimatu?

Nie ma wątpliwości, iż zmiany klimatu dotkną bez wyjątku wszystkich mieszkańców Ziemi. 14% Małopolan uważa, że zmiany klimatu już obecnie wywierają duży lub nawet bardzo duży wpływ na ich życie.

Jako najpoważniejsze skutki zmian klimatu Małopolanie najczęściej wskazują na susze oraz ograniczenie dostępu do wody. Zagrożenie to wymienia aż 70% badanych. Około połowy wybiera zjawiska związane z anomaliami pogodowym, jak również pożary i trąby powietrzne czy huragany oraz ich wpływ na gospodarkę, zwłaszcza na rolnictwo, które zdaniem badanych w obliczu braku wody ucierpi w szczególnym stopniu.

Zdecydowanie rzadziej wśród skutków zmian klimatu wymieniamy powodzie oraz, co interesujące, zalanie części wybrzeża w wyniku podnoszenia się poziomu mórz.

Działania, które powinny zostać podjęte na rzecz ograniczenia zmian klimatu

Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, wymiana kotłów i pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła grzewcze, zwiększenie powierzchni terenów zielonych i ograniczenie ilości produkowanych odpadów – to zdaniem badanych filary walki ze zmianami klimatu.

Co czwarty badany wskazuje na konieczność zmniejszenia zużycia węgla w Małopolsce, a co piąty na poszerzenie dostępności komunikacji publicznej i wprowadzenie zakazu poruszania się pod drogach samochodów ze starymi silnikami diesla.

Prezentowany raport powstał jako realizacja działania WP3 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego – Pomoc techniczna” (881599 – LIFETA – 2019) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Podobne wpisy