Menu Zamknij

Podsumowanie działań LIFE EKOMAŁOPOLSKA – grudzień 2022

GRUDZIEN 22

Intensywne działania doradców ds. klimatu i środowiska w małopolskich miastach i powiatach, wirtualne spotkanie z Komisją Europejską, przystąpienie do Misji UE w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. Ostatni miesiąc roku 2022 obfitował w ważne wydarzenia w projekcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii!

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W grudniu Małopolska została zaproszona do podpisania Karty Misji UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Dokument został podpisany przez Wicemarszałka Województwa małopolskiego w dniu 15 grudnia. Małopolska znalazła się tym samym w gronie 150 regionów objętych klimatyczną misją UE.
 • W dniu 2 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące wsparcie techniczne dla projektu Zielona Oaza Innowacji. Podczas spotkania przedstawiono wnioski ze spotkań indywidualnych w gminach Małopolski Zachodniej oraz dalsze rekomendacje do przygotowania koncepcji projektu oraz potencjalne źródła do jego sfinansowania.
 • W dniu 16 grudnia zorganizowane zostało kolejne wirtualne spotkanie z Komisją Europejską dla przedstawicieli gmin i powiatów. Tematyka spotkania dotyczyła możliwości finansowania przedsięwzięć związanych m.in. z efektywnością energetyczną, rozwojem OZE, zrównoważonym transportem i zieloną transformacją miast z Krajowego Planu Odbudowy oraz Polityki Spójności. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W grudniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli wniosek o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na kwotę blisko 10 tys. zł (program Czyste Powietrze – Miasto Nowy Sącz),
 • rozpatrzyli wniosek o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych (program Czyste Powietrze – Miasto Nowy Sącz),
 • rozliczyli 33 umowy o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych o wartości ponad 72 tys. zł (Miasto Nowy Sącz – Program Czyste Powietrze, miasto Tarnów – dotacje celowe w ramach mikroretencji wód opadowych i roztopowych, powiat krakowski – Powiat bez smogu),
 • zorganizowali 4 spotkania z gminami (powiat gorlicki, krakowski i wadowicki) oraz 12 spotkań w powiatach (Miasto Kraków i Tarnów, powiat chrzanowski, dąbrowski, nowosądecki, proszowicki i wadowicki), w których łącznie wzięło udział ponad 170 osób. Celem spotkań było przede wszystkim omówienie kwestii włączenia działań klimatycznych do lokalnych dokumentów strategicznych oraz zaplanowanie współpracy i działań w ramach nadchodzących Małopolskich Dni dla Klimatu,
 • zorganizowali 3 spotkania z lokalnymi liderami: z dyrektorami szkół i ośrodków związanych z nauczaniem, a uczestniczyło w nich 5 osób (powiat krakowski i nowosądecki),
 • zorganizowali 5 wydarzeń związanych z ochroną klimatu (Miasto Kraków, powiat limanowski i wielicki). Łącznie wydarzenia  przyciągnęły ponad 800 uczestników,
 • zorganizowali 22 spotkania w szkołach w Nowym Sączu, powiecie miechowskim, proszowickim, wadowickim i wielickim, w których uczestniczyło blisko 1,5 tys. osób,
 • przekazali 12 zestawów oszczędności energii i ochrony klimatu (powiat dąbrowski, proszowicki, wadowicki i wielicki). Były to lampy zewnętrzne z panelem słonecznym, zestawy do segregacji odpadów, stojaki rowerowe oraz energooszczędne żarówki LED,
 • wzięli udział w wydarzeniu związanym z ochroną klimatu, w którym uczestniczyło 20 osób (powiat olkuski),
 • przygotowali 7 ekspertyz: Sustainable Urban Mobility Indicators (SUMI) – Miasto Kraków, Potencjał wykorzystania OZE (energia wiatru) w Powiecie Chrzanowskim, Koncepcja budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie – neutralnych dla klimatu, Opracowanie koncepcji możliwości instalacji OZE (PV, pompy ciepła) na/w budynkach użyteczności publicznej należącym do Powiatu Wielickiego (4 różne budynki),
 • zweryfikowali 4 dokumenty strategiczne (w celu przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w 2023 roku – Miasto Nowy Sącz, opiniowanie POŚ dla Łapsz Niżnych – powiat nowotarski),
 • udzielili blisko 800 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, przedsiębiorcom i rolnikom. Porady dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale antysmogowej, aktualnie dostępnych dofinansowań w ramach programów: Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, Moja Woda, Agroenergia, czy Moje ciepło,
 • wprowadzili 165 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB (Miasto Nowy Sącz i Tarnów),
 • doradcy ds. klimatu i środowiska z Krakowa przygotowali drugi film edukacyjny nt. śladu węglowego żywności i jej niemarnowania (www.youtube.com/watch?v=YMLBaiviY2A). 

W grudniu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

przeprowadzili 6 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV, wymiany źródła ciepła na pompę ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na tę inwestycję.

Ponadto w grudniu trwały pracy związane z utworzeniem narzędzia informatycznego w postaci  bazy danych o instalatorach odnawialnych źródeł energii pn. EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI).

CENTRUM KOMPETENCJI

W grudniu w ramach Centrum Kompetencji:

 • 2 grudnia odbyło się spotkanie on-line z przedstawicielami gmin Małopolski Zachodniej. Podczas spotkania przedstawiono wnioski ze spotkań indywidualnych w gminach Małopolski Zachodniej oraz dalsze rekomendacje do przygotowania koncepcji projektu oraz potencjalne źródła do jego sfinansowania.
 • 16 grudnia zorganizowane zostało ostatnie w 2022 roku wirtualne spotkanie z Komisją Europejską. Podczas spotkania poruszono tematykę możliwości finansowania przedsięwzięć związanych m.in. z efektywnością energetyczną, rozwojem OZE, zrównoważonym transportem, czy zieloną transformacją miast z funduszy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polityki Spójności. Spotkanie było okazją do usystematyzowania wiedzy na temat unijnych mechanizmów finansowych, z jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą czerpać środki na działania związane z ochroną środowiska. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób.
 • 16 grudnia Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w spotkaniu z Akademią Górniczo-Hutniczą. Spotkanie dotyczyło finansowej realizacji działań Projektu.
Wirtualne spotkanie z Komisją Europejską
Wirtualne spotkanie z Komisją Europejską

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W grudniu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • zorganizowali 4 lokalne kampanie informacyjno-edukacyjne, które przyciągnęły blisko 37 tys. osób (Miasto Kraków i Nowy Sącz, powiat dąbrowski, nowosądecki i olkuski),
 • przygotowali 10 własnych materiałów edukacyjno-informacyjnych, np. ulotek, czy plakatów o tematyce związanej z transportem niskoemisyjnym, czy gospodarką odpadami (Miasto Nowy Sącz oraz powiat brzeski i nowosądecki),
 • rozdystrybuowali blisko 85 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych. Materiały dotyczyły np.: przyczyn, skutków i adaptacji do zmian klimatu oraz segregacji odpadów,
 • rozdystrybuowali ponad 3,7 tys. innych materiałów edukacyjno-informacyjnych (Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, proszowicki i suski),
 • przygotowali i udostępnili 2 własne materiały elektroniczne o tematyce związanej z ochroną klimatu. Materiały udostępnione zostały przez powiat brzeski,
 • udostępnili 39 elektronicznych materiałów edukacyjno-informacyjnych (powiat brzeski, gorlicki, limanowski i nowosądecki),
 • przygotowali 4 artykuły w prasie nt. podsumowania działań oraz aktualnych wydarzeń w Projekcie (powiat miechowski, nowosądecki i oświęcimski),
 • udzielili 8 wywiadów w lokalnych rozgłośniach radiowych (Miasto Nowy Sącz). Audycje radiowe związane były ze stanem jakości powietrza, aktualnymi programami dotacyjnymi  oraz informacjami nt. wydarzeń i działań na rzecz klimatu,
 • udostępnili 21 artykułów w Internecie (Miasto Kraków i Nowy Sącz, powiat bocheński, limanowski, miechowski i wielicki) oraz 44 artykuły/posty w mediach społecznościowych (Miasto Kraków i Nowy Sącz, powiat bocheński, brzeski, limanowski, nowosądecki, proszowicki, suski, tarnowski i wielicki). Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców ds. klimatu i środowiska i dotarły do ponad 37 tys. odbiorców.
 • W grudniu zakończono badania fokusowe, które posłużą do przygotowania ekoporadników dla różnych grup społecznych. W badaniach wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, przedsiębiorców, czy osób, które zaczynają/są na etapie budowania nowego domu, właściciele budynków jednorodzinnych, zarządcy budynków, rolnicy, dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Plakat OZE blisko nas
Plakat OZE blisko nas

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

 • W dniu 9 grudnia Małopolska została zaproszona do podpisania Karty Misji UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Dokument został podpisy przez Wicemarszałka Województwa małopolskiego – Józefa Gawrona w dniu 15 grudnia. Małopolska znalazła się tym samym w gronie 150 regionów objętych Misją UE. Oficjalne przedstawienie Małopolski w gronie regionów objętych Misją nastąpi w styczniu 2023 r. Po podpisaniu Karty Misji, Małopolska stała się częścią wspólnoty i uzyskała możliwość nawiązywania kontaktów i dzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi regionami w Europie.
 • Także 9 grudnia przedstawiciel Projektu wziął udział w warsztatach poświęconych rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego w Polsce, realizowanych w ramach projektu User4GeoEnergy – „Poprawa efektywności wykorzystania energii geotermalnej poprzez dopasowanie charakterystyki odbiorcy”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
 • W dniu 21 grudnia przedstawiciele UMWM uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym prace nad projektem LIFE AFTER COAL. Podczas spotkania przedstawione zostały główne działania realizowane przez Małopolską w ramach Projektu.

PROMOCJA PROJEKTU

W grudniu strona internetowa Projektu (klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 611 odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, twitter.com/life_malopolska, linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 4,3 tys. odbiorców.

W grudniu Województwo Małopolskie przygotowało 4 filmy edukacyjno-informacyjne promujące działania Projektu. Tematyka filmów dotyczyła działań powiatu gorlickiego, nowotarskiego i limanowskiego. Przygotowano także film podsumowujący cykl warsztatów Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu. Filmy dostępne są na kanale YouTube LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla klimatu.

W grudniu opublikowano artykuły na temat działań Projektu w prasie regionalnej (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska oraz Gość Niedzielny), lokalnej (Tygodnik Podhalański, Gazeta Gorlicka, Głos Proszowicki), a także w kilkunastu regionalnych i lokalnych portalach internetowych. Artykuły dotarły do min. 94 300 czytelników.

Artykuł o projekcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA
Artykuł o projekcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy