Menu Zamknij

Podsumowanie działań LIFE EKOMAŁOPOLSKA – maj 2023

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • 23 oraz 30 maja odbyły się zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia są kontynuacją zeszłorocznej edycji „Ostatni dzwonek dla klimatu” zorganizowanej w ramach obchodów Małopolskiego Zielonego Tygodnia. Prelekcje odbyły się pod hasłem: „Zostań klimatycznym bohaterem”.   W lekcjach uczestniczyło ponad 200 uczniów.
 • 29 maja miało miejsce szkolenie z tworzenia społeczności energetycznych dedykowane dla przedstawicieli gmin i powiatów z terenu Małopolski. Spotkanie zgromadziło ok. 130 uczestników.
 • 11 maja doradcy ds. klimatu i środowiska uczestniczyli w spotkaniu finansowo–technicznym połączonym z warsztatami organizowanymi wspólnie z Miastem Kraków, a przeprowadzonymi przez Fundację Edukacyjną Nausika.
 • 22 maja przedstawiciel UMWM uczestniczył
  w Kongresie Społeczności Energetycznych, na którym przedstawiono działania Małopolski
  w dążeniu do rozwoju OZE.
 • W maju rozpoczął się cykl wydarzeń „Rozgrzewka z Funduszami Europejskimi” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas lokalnych wydarzeń plenerowych swoje stanowiska prezentują również doradcy ds. klimatu i środowiska, doradcy ds. biznesu oraz przedstawiciele Centrum Kompetencji.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W maju doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • udzielili pomocy w przygotowaniu dwóch wniosków o dofinansowanie dla instytucji finansujących na łączną kwotę 125 tys. zł (powiat wadowicki),
 • przygotowali i złożyli 13 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na kwotę ponad 300 tys. zł (program Czyste Powietrze – Miasto Nowy Sącz),
 • zorganizowali 38 spotkań w powiatach i gminach z przedstawicielami administracji publicznej (Kraków, Nowy Sącz, powiat chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, nowosądecki, tarnowski, wadowicki, wielicki i oświęcimski), w których łącznie wzięło udział blisko 500 osób. Tematyka spotkań dotyczyła głównie omówienia przygotowania ekspertyz oraz współpracy na linii powiat-gmina w ramach Projektu,
 • zorganizowali 4 spotkania z lokalnymi liderami (m.in.: z przedstawicielami firm, przedstawicielami szkół i żłobków), w których uczestniczyło ponad 100 osób (Miasto Kraków). Spotkania dotyczyły głównie podjęcia współpracy, a doradcy poruszyli na nich także tematykę tworzenia społeczności energetycznych, 
 • zorganizowali 13 spotkań w szkołach średnich/podstawowych/przedszkolach (Miasto Tarnów, powiat gorlicki, krakowski, olkuski, proszowicki, tarnowski i wadowicki). W prelekcjach uczestniczyło 574 uczniów. Spotkania dotyczyły m.in. oszczędności wody i energii, prawidłowej segregacji odpadów, czy żywności ekologicznej.
 • przekazali 21 zestawów oszczędności energii
  i ochrony klimatu, tj. kosze do segregacji odpadów z podziałem na frakcje, czy świetlówki LED – Miasto Tarnów, powiat brzeski, gorlicki, olkuski, suski i wadowicki,
 • zorganizowali 2 wydarzenia związane z ochroną klimatu, w których udział wzięło blisko 200 osób. Wydarzenia odbyły się w powiecie bocheńskim (stoisko ekologiczne w ramach „Rozgrzewki z Funduszami Europejskimi”)
  i proszowickim („Zanieczyszczenie gleby i sposoby zapobiegania”),
 • współorganizowali lub uczestniczyli w 3 lokalnych wydarzeniach, w których uczestniczyło ponad 600 osób (Miasto Nowy Sącz, powiat bocheński i olkuski), 
 • udzielili ponad 700 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, rolnikom oraz przedsiębiorcom. Porady dotyczyły przede wszystkim dostępnych dofinansowań do wymiany kotłów oraz programów: Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, Moja Woda, Agroenergia oraz Moje Ciepło,
 • przygotowali 15 ekspertyz, które zostaną włączone do dokumentów strategicznych w powiatach: bocheńskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, limanowskim, nowotarskim, nowosądeckim, suskim i wadowickim. Tematyka ekspertyz dotyczyła m.in.: oszacowania bilansu emisji gazów cieplarnianych w powiecie, transportu niskoemisyjnego, efektywności energetycznej, czy potencjału wykorzystania OZE na terenie powiatu,
 • wprowadzili 7 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB w Mieście Tarnów.

W maju doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • uczestniczyli w „Rozgrzewce z Funduszami Europejskimi” w Proszowicach, gdzie udzielali porad inwestorom, przedsiębiorcom i mieszkańcom,
 • przeprowadzili 7 konsultacji z przedsiębiorcami oraz rolnikami w zakresie m.in.: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV, dotacji na pompy ciepła, wymiany energochłonnych maszyn na bardziej efektywne energetycznie, dotacji do inwestycji proekologicznych, kompleksowej, zielonej inwestycji obejmującej budynki uzdrowiskowe,
 • kontynuowali pracę nad uruchomieniem bazy danych o instalatorach odnawialnych źródeł energii pn. EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI).

CENTRUM KOMPETENCJI

W maju w ramach Centrum Kompetencji:

 • 29 maja miało miejsce szkolenie z tworzenia społeczności energetycznych dedykowane dla przedstawicieli gmin i powiatów z terenu Małopolski. Spotkanie dostarczyło kompleksowej wiedzy na temat założenia i działania różnych form społeczności energetycznych. Zgromadziło ok. 130 uczestników.
 • 10 maja odbyła się konferencja on-line pn. „Transformacja energetyczna a zarządzanie zasobami energetycznymi w JST”. Ponad 150 uczestników spotkania wysłuchało prezentacji nt. minimalizacji zużycia energii elektrycznej oraz rozwoju energetyki rozporoszonej.  
 • 11 maja doradcy ds. klimatu i środowiska uczestniczyli w spotkaniu finansowo–technicznym połączonym z warsztatami organizowanymi wspólnie z Miastem Kraków, a przeprowadzonymi przez Fundację Edukacyjną Nausika. Warsztatach z edukacji pozaformalnej miały na celu pokazanie możliwości wykorzystania  różnych technik edukacyjnych podczas prowadzenia spotkań w szkołach, tak aby jak najskuteczniej przekazywać wiedzę nt. zmiany klimatu.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W maju doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali ponad 11 tys. materiałów edukacyjno–informacyjnych. Materiały dotyczyły głównie przyczyn i skutków zmiany klimatu, działań adaptacyjnych, prawidłowej segregacji odpadów, wpływu zmiany klimatu na zdrowie, czy tworzenia ogrodów deszczowych,
 • przygotowali 18 innych projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych w powiecie bocheńskim i dąbrowskim oraz w Mieście Tarnów i Nowy Sącz,
 • rozdystrybuowali ponad 2 tys. innych materiałów edukacyjno-informacyjnych m.in.: kolorowanek, butelek filtrujących na wodę, czy toreb jutowych,
 • zorganizowali 4 lokalne kampanie edukacyjno-informacyjne w: Mieście Tarnów oraz powiecie krakowskim, olkuskim i tarnowskim. Kampanie dotarły do ponad 51 tys. Małopolan i dotyczyły m.in.: Małopolskiego Dnia dla Klimatu oraz oszczędności wody,
 • przygotowali i udostępnili 7 własnych materiałów elektronicznych o tematyce środowiskowej (powiat gorlicki i Miasto Tarnów), które dotarły do blisko 2 tys. osób,
 • udostępnili 27 elektronicznych materiałów edukacyjno–informacyjnych (powiat brzeski, gorlicki i wadowicki). Materiały dotyczyły aktualnych wydarzeń w Projekcie,
 • przygotowali 5 artykułów w prasie w powiatach: bocheńskim, miechowskim, proszowickim i tarnowskim dotyczących podsumowania Małopolskiego Dnia dla Klimatu,
 • udostępnili 29 artykułów w Internecie (Miasto Kraków, Nowy Sącz i Tarnów, powiaty: bocheński, miechowski i wielicki) oraz 40 artykułów/postów w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców i dotarły do ponad 42 tys. odbiorców.
 • 23 oraz 30 maja odbyły się zajęcia z wykorzystaniem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia są kontynuacją zeszłorocznej edycji cyklu „Ostatni dzwonek dla klimatu”. W spotkaniach uczestniczyło ponad 200 uczniów z 16 małopolskich szkół. Tematyka zajęć skupiła się wokół przyczyn i skutków zmiany klimatu oraz sposobach ich przeciwdziałania.

W ramach Otwartego Konkursu Ofert Ekomałopolska 2023 na realizację działań w zakresie Priorytetu 3 przyznano wsparcie dla 5 organizacji pozarządowych w kwocie 100 tys. zł. Działania będą realizowane od 1 lipca do 31 października br.

Także w maju rozpoczął się cykl wydarzeń „Rozgrzewka z Funduszami Europejskimi” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas lokalnych wydarzeń plenerowych działania edukacyjno-informacyjne nt. zmiany klimatu, działań konicznych do podjęcia oraz możliwych form dofinansowania do nich prowadzili przedstawiciele Centrum Kompetencji doradcy ds. klimatu i środowiska oraz doradcy biznesowi.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

8 i 25 maja Kierownik Projektu uczestniczyła w spotkaniach z Ministerstwem Klimatu oraz PwC dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie włączenia kwestii adaptacji do lokalnych dokumentów strategicznych. Wnioski z przeprowadzanych spotkań oraz dobre praktyki z regionów zostaną wykorzystane do aktualizacji Strategicznego Planu Adaptacji.

 • 22 maja przedstawiciel UMWM uczestniczył w Kongresie Społeczności Energetycznych, na którym przedstawiono działania Małopolski w dążeniu do rozwoju OZE.
 • 24 maja przedstawiciele ZZ uczestniczyli w spotkaniu z województwem pomorskim. Podczas spotkania przedstawione zostały doświadczenia Małopolski z aplikacji o środki z Programu LIFE.
 • 26 maja odbyło się spotkanie z reprezentacją miasta Karlovac z Chorwacji. Przedstawiciele UMWM zaprezentowali proces powstawania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz opowiedzieli o działaniach Projektu LIFE. Spotkanie było okazją do poruszenia również innych zagadnień środowiskowych ważnych dla obu regionów.

PROMOCJA PROJEKTU

W maju strona internetowa Projektu (klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez blisko 1000 odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, twitter.com/life_malopolska, linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 3 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy