Menu Zamknij

Podsumowanie działań LIFE EKOMAŁOPOLSKA – marzec 2023

PODSUMOWANIE MARZEC 2023

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • 2 marca w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie miały miejsce warsztaty pn. „Adaptacja miast i gmin do zmiany klimatu”. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cities”.
 • 6 marca odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych „Adaptacja do zmian klimatu” zorganizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia podyplomowe ukończyło ponad 30 osób, w tym wszyscy doradcy ds. klimatu i środowiska.
 • 16 marca w Warszawie odbyła się gala rozdania nagród w konkursie „Lider Transformacji Energetycznej”, podczas której Województwo Małopolskie zostało nagrodzone przez kapitułę za realizację dwóch projektów zintegrowanych: LIFE EKOMAŁOPOLSKA oraz LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.
 • 16 marca przedstawiciel Projektu podzielił się jego efektami oraz doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmiany klimatu na Polskim Kongresie Klimatycznym.
 • 22 marca przedstawiciele Projektu mieli okazję uczestniczyć w seminarium „Zjednoczeni dla wody”, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Wody w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W marcu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • uczestniczyli w procesie przygotowania 2 projektów o dofinansowanie do instytucji finansujących na kwotę ponad 11 mln zł,
 • przygotowali i złożyli 6 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na kwotę prawie 300 tys. zł,
 • zorganizowali 16 spotkań w powiatach i 22 w gminach, w których łącznie wzięło udział blisko 700 osób. Tematyka spotkań dotyczyła przede wszystkim omówienia zakresu przygotowywanych ekspertyz, oszczędności energii oraz omówienia współpracy w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu,
 • zorganizowali 3 spotkania z lokalnymi liderami (tj. dyrektorami szkół i przedstawicielami placówek oświatowych). Spotkania dotyczyły m.in. omówienia potrzeb inwestycyjnych szkoły, czy możliwości przeprowadzenia lekcji dot. adaptacji do zmiany klimatu dla dzieci szkolnych,
 • zorganizowali 23 spotkania w szkołach średnich/podstawowych/przedszkolach. W prelekcjach uczestniczyło 1060 uczniów. Spotkania dotyczyły m.in. energii z OZE oraz zasad prawidłowej gospodarki odpadami i oszczędności wody,
 • przekazali 26 zestawów oszczędności energii, tj. świetlówki LED i kosze do segregacji odpadów, dystrybutory wody,
 • zorganizowali 4 wydarzenia związane z ochroną klimatu, w których udział wzięło 1300 osób. Poruszono tematy związane z edukacją ekologiczną młodzieży i z zagospodarowaniem odpadów,
 • udzielili 582 porady, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, rolnikom i przedsiębiorcom,
 • przygotowali 3 ekspertyzy. Dotyczyły one możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie powiatu, analizy możliwości wprowadzenia oszczędności zużycia energii elektrycznej w jednostek samorządu terytorialnego z powiatu i poprawy energooszczędności budynków,
 • wprowadzili 32 źródła ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W marcu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 10 konsultacji z przedsiębiorcami oraz rolnikami w zakresie m.in.: możliwości uzyskania dofinansowania na instalacje PV, wymiany źródła ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na te inwestycje, dotacji/pożyczek na termomodernizację, zasad rozliczania energii pochodzącej z fotowoltaiki, możliwości połączenia PV z pompą ciepła, czy inwestycji geotermalnej,
 • pracowali nad przygotowaniem bazy danych o instalatorach odnawialnych źródeł energii pn. EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI).

CENTRUM KOMPETENCJI

W marcu w ramach Centrum Kompetencji:

 • 2 marca odbyły się warsztaty pn. „Adaptacja miast i gmin do zmiany klimatu”. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cities”. Szkolenie składało się z części prezentacyjnej i warsztatowej. Przedstawiona została tematyka dotycząca: roli Misji UE „Adaptacja do zmiany klimatu”, projektu RESIST, doświadczeń z opracowywania MPA na przykładzie miasta Krakowa, planów na rzecz adaptacji na poziomie regionalnym oraz dobrych i złych praktyk w procesie tworzenia strategii i planowania działań adaptacyjnych. Kreatywną częścią wydarzenia były warsztaty z projektowania rozwiązań adaptacyjnych opartych na naturze (tzw. NBS) we własnym mieście lub gminie,
 • 6 marca w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów podyplomowych na kierunku „Adaptacja do zmian klimatu”. Uczestnicy studiów przez dwa semestry otrzymywali wiedzę z zakresu planowania energetycznego, odnawialnych źródeł energii, energooszczędności w budownictwie, gospodarki niskoemisyjnej, działań adaptacyjnych, błękitno-zielonej infrastruktury, zrównoważonego transportu czy zarządzania projektami. Dzięki Projektowi Małopolska zyskała 33 nowych ekspertów w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmiany klimatu,
 • 22 marca przedstawiciele Projektu mieli okazję uczestniczyć w seminarium „Zjednoczeni dla wody”, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Wody w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Część seminaryjna składała się z serii prezentacji, które dotyczyły m.in. nowych badań na temat zanieczyszczeń wód, jakości wodny pitnej, znaczenie wody dla życia, a także budowy studni i oczyszczalni ścieków. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także założenia oraz dotychczasowe działania Projektu.

W marcu Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w trzech spotkaniach z partnerami Projektu. Spotkania dotyczyły bieżących działań w ramach realizacji projektu oraz planów na drugą fazę.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W marcu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali blisko 11 tys. materiałów edukacyjno–informacyjnych. Materiały dotyczyły głównie przyczyn i skutków zmiany klimatu, działań adaptacyjnych oraz segregacji odpadów,
 • przygotowali 10 innych projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 • rozdystrybuowali ponad tysiąc innych materiałów edukacyjno-informacyjnych, tj. torby bawełniane, rośliny oczyszczające powietrze, sadzonki drzew, czy butelki filtrujące,
 • zorganizowali 2 kampanie edukacyjno-informacyjne poruszające tematy oszczędności wody i energii. Kontynuowana była również kampania dotycząca śladu węglowego. Kampanie dotarły do prawie 17 tys. Małopolan,
 • udostępnili 11 elektronicznych materiałów edukacyjno–informacyjnych,
 • przygotowali artykuł w prasie,
 • udostępnili 34 artykuły w Internecie oraz 52 artykuły/posty w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców i dotarły do ponad 20 tys. odbiorców.

W marcu ogłoszono kolejny nabór do Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na edukację ekologiczną.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

 • 8 marca przedstawiciele dwóch projektów LIFE EKOMAŁOPOLSKA oraz LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” wzięli udział w Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektroniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii. W halach kieleckiego ośrodka wystawienniczego zgromadzili się światowi producenci najnowocześniejszych technologii z branży OZE i ochrony środowiska,
 • 16 marca przedstawiciel Projektu podzielił się efektami jego realizacji oraz doświadczeniami z wdrażania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmiany klimatu podczas panelu dyskusyjnego na Polskim Kongresie Klimatycznym,
 • 8 marca przedstawiciel Projektu podzielił się doświadczeniem z jego realizacji podczas Welcome meeting of the 2021 IPs.

PROMOCJA PROJEKTU

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

31 marca do Komisji Europejskiej złożony został wniosek na drugą fazę Projektu.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy