Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – grudzień 2021

podsumowanie_grudzien

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • 2 grudnia odbyła się konferencja on-line podsumowująca dwuletnie działania w ramach unijnego projektu START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (CRinT),
 • 8 grudnia miało miejsce trzecie spotkanie, z wykorzystaniem platformy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, pn. „Odnawialne Źródła Energii – co warto o nich wiedzieć?”. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego,
 • 15 grudnia miała miejsce druga wizyta monitorująca realizację Projektu. 

DORADCY DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W grudniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli 10 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w ramach programu „Czyste Powietrze” na łączną kwotę prawie 106 tys. zł (miasto Nowy Sącz),  
 • podpisali 7 umów z mieszkańcami lub podmiotami gospodarczymi oraz rozliczyli 58 umów na łączną kwotę wynoszącą ponad 159 tys. zł („Powiat bez Smogu” powiatu krakowskiego oraz dotacje celowe w ramach mikroretencji wód opadowych i roztopowych – Gmina Miasta Tarnowa),
 • zorganizowali 13 spotkań z gminami (z powiatu bocheńskiego, wielickiego i limanowskiego) oraz 5 spotkań w powiatach (powiat brzeski, miechowski, myślenicki, wadowicki i oświęcimski), w których łącznie uczestniczyło ok. 117 osób. Podczas spotkań rozmawiano przede wszystkim o możliwości współpracy pomiędzy gminami przy realizacji Projektu, jego założeniach i głównych celach. Ponadto, 7 grudnia w powiecie wadowickim podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Starostami, Wójtami i Burmistrzami w dążeniu do realizacji celów Projektu,
 • zorganizowali 8 spotkań z lokalnymi liderami, m.in. z: Fundacją Edukacyjną Nausika, firmą „Architektura Pasywna”, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, Dyrekcją PCKZiU, doradcami dla biznesu z MCP, czy z Dyrekcją szkół (miasto Kraków, powiat olkuski, proszowicki i wielicki), w których łącznie uczestniczyło ponad 80 osób,
 • udzielili 722 porad w zakresie programu „Czyste Powietrze, dotacji na instalację OZE i wymianę źródła ciepła, obowiązku składania deklaracji do CEEB oraz możliwości otrzymania dotacji w zakresie gromadzenia wód opadowych i rozpotowych. Porady skierowane były głównie do właścicieli budynków jedno- lub wielorodzinnych,
 • wydali 2 pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (powiat tarnowski),
 • wprowadzili 265 źródeł ogrzewania lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB (miasto Nowy Sącz i Tarnów),
 • zidentyfikowali budynek szkoły w Piotrkowicach Małych w celu poprawy efektywności energetycznej, aby uczynić go bardziej neutralnym dla klimatu (powiat proszowicki),
 • przygotowali 5 dokumentów strategicznych (aktualizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 5 gmin powiatu suskiego), 
 • zweryfikowali 3 dokumenty strategiczne (POŚ dla gminy Szaflary na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030 – powiat nowotarski, PGN dla gminy Jordanów – powiat suski oraz raport z realizacji POŚ dla miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020 za lata 2019-2020),
 • przygotowali 2 raporty dotyczące dokumentów strategicznych (raport z konsultacji społecznych projektu POŚ dla powiatu myślenickiego do roku 2025 z perspektywą do roku 2030 oraz raport z realizacji POŚ w powiecie wielickim za lata 2019-2020), 
 • zorganizowali 2 spotkania w szkołach, w których uczestniczyło ponad 120 uczniów (powiat nowotarski i nowosądecki). Na spotkaniach przedstawiona została tematyka ochrony klimatu i powietrza, roli zieleni i drzew, zasad prawidłowej segregacji odpadów i sposobów ograniczenia ich wytwarzania. Przekazane zostały kosze do segregacji odpadów.

DORADCY DLA BIZNESU Z MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przeprowadzili 8 konsultacji dla zainteresowanych przedsiębiorców, w zakresie: dofinansowania do instalacji PV, możliwości wsparcia zewnętrznego (dotacja/pożyczka) na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, czy zastosowania OZE oraz na temat programu „Mój elektryk”.  

CENTRUM KOMPETENCJI

 • Przedstawiciel ZZ uczestniczył w pierwszym spotkaniu zespołu redakcyjnego PR FEM 2021 – 2027 w zakresie planowania drugiej osi priorytetowej, tj. CP2 – energetyka i środowisko.
 • W grudniu Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 4 spotkaniach z Partnerami Projektu: Akademia Górniczo-Hutniczą, Województwem Śląskim oraz Europejskim Centrum Czystego Powietrza. Podczas spotkań rozmawiano o kwestiach rozliczenia wydatków oraz pierwszej odsłonie kampanii medialnej Projektu.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali ponad 3600 materiałów edukacyjno-informacyjnych (powiat bocheński, miechowski, limanowski, proszowicki, suski, nowotarski, myślenicki, gorlicki, miasto Tarnów i Nowy Sącz),  
 • przygotowali 11 artykułów w Internecie oraz 20  postów w mediach społecznościowych (o zasięgu prawie 15 tys. odbiorców). Artykuły i posty dotyczyły przede wszystkim lokalnych działań powiatów w ramach realizacji Projektu oraz możliwości skorzystania z dofinansowań w ramach dostępnych programów rządowych,
 • udostępnili 6 elektronicznych materiałów edukacyjno-informacyjnych, które dotarły do prawie 2,5 tys. osób (powiat limanowski, tarnowski, bocheński, proszowicki). Materiały dotyczyły aktualnie realizowanych działań w Projekcie, programu „Agroenergia”, konieczności złożenia deklaracji do CEEB, dotacji w ramach małej retencji, czy sposobów oszczędzania ciepła,
 • przygotowali 2 artykuły do lokalnej prasy: powiat gorlicki – artykuł informujący o realizacji Projektu w powiecie gorlickim – Ziemia Gorlicka oraz miasto Kraków – artykuł dot. zagadnień przedstawianych seniorom podczas zajęć edukacyjnych „Zmiany klimatu od podstaw” – dwutygodnik miejski KRAKÓW.PL
 • wzięli udział w 2 audycjach radiowych nt. stanu powietrza w mieście Nowy Sącz,
 • zorganizowali  wydarzenie związane z ochroną klimatu – akcja edukacyjno-informacyjna „Program Czyste Powietrze w Tarnowie – założenia i realizacja”, które przyciągnęło 22 uczestników (miasto Tarnów),
 • wzięli udział w spotkaniu informacyjnym nt. programu „Czyste Powietrze”, w którym uczestniczyło ok. 20 osób (powiat proszowicki),
 • 8 grudnia odbyło się trzecie spotkanie z cyklu zajęć on-line dla uczniów szkół technicznych, realizowanych przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia pn. „Odnawialne źródła energii – co warto o nich wiedzieć?” poprowadził Pan mgr inż. Bartłomiej Ciapała – pracownik AGH w Krakowie. W zajęciach uczestniczyło ponad 200 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.  

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

2 grudnia odbyła się konferencja on-line podsumowująca blisko dwuletnią współpracę w ramach unijnej inicjatywy START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (CRinT). Celem Projektu było wsparcie przy opracowaniu projektów pilotażowych łagodzących społeczno-gospodarcze skutki transformacji energetycznej zachodniej części Małopolski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KE, eksperci START, Tauron Polska Energia, AGH oraz gminy i powiaty Małopolski Zachodniej.

PROMOCJA PROJEKTU

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

15 grudnia miała miejsce druga wizyta monitorująca efekty wdrażania Projektu w Małopolsce. W spotkaniu online uczestniczyło ponad 50 osób.

Opracowanie powstało jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy