Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – kwiecień 2022

Podsumowanie za kwiecień

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W kwietniu rozpoczęła się pierwsza regionalna akcja edukacyjno-informacyjna pod nazwą „I Małopolskie Dni dla Klimatu”. W akcję włączyły się wszystkie małopolskie powiaty. Tylko do końca kwietnia w ramach lokalnych wydarzeń udało się posadzić blisko 20 tys. drzew. Spotkania, pikniki, festyny i lekcje pokazowe potrwają do połowy maja.
 • Prowadzona w mediach społecznościowych akcja informacyjna „Małopolskie wyzwanie: Tydzień dla klimatu” otrzymała wyróżnienie w Konkursie Samorządowy Lider Komunikacji i Promocji.
 • Małopolska otrzymała do realizacji projekt pomocy technicznej w ramach exchangeEU. Projekt ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy regionami węglowymi w UE i ułatwienie wzajemnego uczenia się.
 • W kwietniu w powiecie bocheńskim, miechowskim, olkuskim, proszowickim i tarnowskim podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy Starostami, Wójtami i Burmistrzami w dążeniu do realizacji celów Projektu.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W kwietniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • Rozpatrzyli 8 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”.
 • Zorganizowali 2 spotkania z gminami z powiatu miechowskiego oraz 9 spotkań w powiatach, w których łącznie wzięło udział prawie 130 osób. Celem spotkań było omówienie zagadnień dotyczących współpracy na linii powiat-gmina w zakresie realizacji Projektu, a także działań dotyczących kampanii edukacyjno-informacyjnej „Małopolskie Dni dla Klimatu”.
 • Zorganizowali 4 spotkania z lokalnymi liderami, m.in. z: dyrekcją szkół, Ośrodkiem Dziedzictwa Kulturowego czy przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 • Zorganizowali lub uczestniczyli w 18 wydarzeniach związanych z ochroną klimatu. Łącznie wydarzenia przyciągnęły prawie 7 tysięcy osób.
 • Zorganizowali 12 spotkań w szkołach, w których uczestniczyło łącznie ponad 1000 osób. Tematyka spotkań dotyczyła sposobów ograniczenia powstawania odpadów i ich segregacji, oszczędności energii i wody w szkole i w domu oraz ogólnych zagadnień dotyczących klimatu. W ramach prowadzonych zajęć do szkół przekazano 14 zestawów oszczędności energii lub ochrony klimatu, w tym koszy do segregacji odpadów.

W kwietniu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • Przeprowadzili 12 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: wymiany źródła ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego (na montaż instalacji PV, inwestycji proekologicznych, dotacji do zbiorników retencyjnych), jak również rejestracji przedsiębiorstw w bazie KOBiZE.

CENTRUM KOMPETENCJI

 • 20 kwietnia w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, doradcy ds. klimatu i środowiska oraz pracownicy powiatów uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym savoir-vivre w administracji publicznej. Przedmiotem szkolenia był cały wachlarz zagadnień dotyczących m.in. pracy w zespole, kontaktu z klientem, czy zarządzania czasem.
 • Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Projektu przeprowadzony został cykl edukacyjny pt. „Trzy pytania o klimat” (4 wywiady z ekspertami
  z dziedziny: edukacji, rolnictwa i klimatologii).
 • Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 2 spotkaniach z Akademią Górniczo-Hutniczą (05.04 i 14.04). Spotkania dotyczyły realizacji działań w ramach Projektu

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W kwietniu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali blisko 47 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych. Materiały dotyczyły m.in.: przyczyn i skutków zmian klimatu oraz przeciwdziałania do nich, budowania domu energooszczędnego oraz wpływu zmian klimatu na zdrowie. Mieszkańcom przekazane zostały również 4 tys. innych materiałów, głównie kolorowanek, notesów, zakładek do książek czy plecaków bawełnianych,
 • W kwietniu przeprowadzona została regionalna akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „I Małopolskie Dni dla Klimatu”. W ramach akcji odbyło się 14 lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych, które dotarły do ponad 50 tysięcy Małopolan. W czasie akcji mieszkańcom przekazanych zostało blisko 20 tys. sadzonek drzew. W działania włączyły się lokalne organizacje: nadleśnictwa, szkoły, kluby sportowe, firmy z danego terenu, lokalne fundacje ekologiczne, jak również koła pszczelarzy czy gospodyń wiejskich. Spotkania, pikniki, festyny i lekcje pokazowe potrwają do połowy maja. Każde ze spotkań to okazja do rozmów nt. przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków postępującej zmiany klimatu,
 • udzielili 5 wywiadów w radio m.in.: Radio Kraków, Radio Eska i serwis informacyjny KADR, przygotowali 5 artykułów do lokalnej prasy oraz udostępnili 41 artykułów w Internecie.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

27 kwietnia Małopolska otrzymała do realizacji  projekt pomocy technicznej w ramach exchangeEU. Projekt koordynowany jest przez Dyrekcję Generalną KE ds. Energii. Program exchangeEU ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy regionami węglowymi w UE i ułatwienie wzajemnego uczenia się.

PROMOCJA PROJEKTU

W kwietniu strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 1,7 tys. odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/https://twitter.com/life_malopolskahttps://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 6 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy