Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – luty 2022

podsumowanie_luty

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • 2 lutego odbyły się ostatnie z zajęć edukacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pt. „Budynki samowystarczalne energetycznie – czyli o budownictwie zeroenergetycznym i pasywnym”. W spotkaniu wzięło udział blisko 220 uczniów,
 • 15 lutego miał miejsce ekspercki wykład on-line pt. „Zazieleniaj z nami! – dobre praktyki w zakresie sadzenia drzew”. Prelegentami spotkania byli pracownicy Fundacji Aeris Futuro,
 • 18 lutego odbyło się spotkanie dotyczące wsparcia z programu ELENA. W spotkaniu wzięło udział ok. 25 osób,
 • w lutym w powiecie suskim, limanowskim i oświęcimskim podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Starostami, Wójtami i Burmistrzami w dążeniu do realizacji celów Projektu.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W lutym doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali 2 projekty o dofinansowanie do instytucji finansujących na łączną kwotę wynoszącą 825 tys. zł (powiat limanowski – rozwój wiedzy proekologicznej, powiat suski – wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę kotłowni węglowej),
 • zorganizowali 18 spotkań z gminami oraz 9 spotkań w powiatach, w których łącznie wzięło udział blisko 210 osób. Celem spotkań było omówienie zagadnień dotyczących współpracy na linii powiat-gmina w zakresie realizacji Projektu oraz wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu. Dodatkowo 3 powiaty: suski, limanowski i oświęcimski podpisały porozumienia o współpracy,
 • zorganizowali 32 spotkania z lokalnymi liderami, m.in. z: proboszczami parafii z terenu powiatu suskiego oraz z dyrekcją szkół, w których uczestniczyło łącznie 35 osób, 3 spotkania w szkołach, w których uczestniczyło 168 osób (tematyka spotkań dotyczyła sposobów ograniczenia powstawania odpadów, czy oszczędności energii i wody) oraz spotkanie dla seniorów nt. tworzenia ogrodów w zgodzie z klimatem,
 • udzielili blisko 900 porad głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych. Porady dotyczyły dostępnych dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze, wymiany źródeł ogrzewania, dotacji do instalacji OZE, obowiązku składania deklaracji do CEEB oraz możliwości otrzymania dotacji w zakresie gromadzenia wód opadowych i roztopowych,
 • wprowadzili 730 źródeł ogrzewania lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W lutym doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 10 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego na wymianę źródła ciepła, instalację PV, kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE, finansowania zewnętrznego zakupu pompy ciepła, zagadnień dotyczących CEEB i termomodernizacji spółdzielni mieszkaniowej (docieplanie stropów piwnic).

CENTRUM KOMPETENCJI

 • 15 lutego miał miejsce ekspercki wykład on-line pt. „Zazieleniaj z nami! – dobre praktyki w zakresie sadzenia drzew”. Prelegentami spotkania byli pracownicy Fundacji Aeris Futuro: Pan Marek Piątkowski oraz Pan Bartłomiej Oleszko. Eksperci podzielili się swoim bogatym doświadczenie związanym z koordynacją akcji CZAS NA LAS, której celem jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie na terenie całego kraju,
 • 18 lutego odbyło się spotkanie nt. programu ELENA, w którym ekspertem energetycznym był Panem Andreasem Piontek. W spotkaniu wzięło udział ok. 25 osób. Ekspert szczegółowo przedstawił m.in.: zasady aplikowania do programu ELENA, obszary priorytetowe dla udzielenia wsparcia i charakterystykę beneficjentów.

W lutym Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w spotkaniach z Partnerami Projektu: Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Europejskim Centrum Czystego Powietrza. Podczas spotkań rozmawiano o kwestiach rozliczenia wydatków oraz o pierwszej odsłonie kampanii medialnej Projektu (działanie E.1).

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W lutym doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali ponad 11 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz ponad 3 tys. innych materiałów edukacyjnych: kolorowanek i toreb bawełnianych. Materiały dotyczyły przede wszystkim przyczyn i skutków zmian klimatu oraz przeciwdziałania do nich,
 • udostępnili 10 artykułów w Internecie oraz 20 artykułów w mediach społecznościowych o zasięgu prawie 35 tys. odbiorców. Artykuły związane były głównie z podpisaniem porozumień o współpracy w ramach realizacji Projektu w powiatach oraz aktualnych działań partnerów,
 • przygotowali 2 artykuły do lokalnej prasy: powiat suski – projekt kazania pn. „Bóg daje życie, smog je odbiera” – biuletyn kościelny, powiat oświęcimski – „Łączy nas troska o klimat. Porozumienie włodarzy gmin i władz Powiatu Oświęcimskiego” – Oświęcimska Gmina.

2 lutego odbyły się ostatnie z zajęć edukacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Prelekcję pt. „Budynki samowystarczalne energetycznie – czyli o budownictwie zeroenergetycznym i pasywnym” przeprowadził Pan Tomasz Pyszczek. W spotkaniu wzięło udział blisko 220 uczniów.

W lutym Europejskie Centrum Czystego Powietrza przygotowało 4 projekty ulotek i plakatów dedykowanych różnym grupom docelowym. Materiały są do pobrania w zakładce Materiały.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

17 i 22 lutego przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniach dotyczących współpracy w ramach Grupy Roboczej sieci ERRIN (Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji). Głównym celem funkcjonowania Sieci jest wymiana wiedzy na poziomie UE. Aktywność sieci koncentruje się na tworzeniu partnerstw projektowych, wymianie wiedzy i dobrych praktyk oraz nawiązywaniu wspólnych działań.

PROMOCJA PROJEKTU

W lutym strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 1,4 tys. odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, twitter.com/life_malopolska, inkedin.com/showcase/ekomamopolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do ponad 8 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy