Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – styczeń 2022

podsumowanie styczeń

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W dniach 2-9 stycznia przeprowadzona została internetowa akcja informacyjna „Małopolskie wyzwanie 2022: Tydzień dla klimatu”. Akcja dotarła do blisko 30 tys. użytkowników mediów społecznościowych,
 • 12 stycznia miało miejsce czwarte spotkanie z wykorzystaniem platformy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, pn. „Zamykamy obieg! – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”. W spotkaniu wzięło udział blisko 180 uczniów,
 • 26 stycznia odbyło się spotkanie pn. „Dobre praktyki z powiatu suskiego”, podczas którego rozmawiano o współpracy z gminami przy realizacji inwestycji dotyczących OZE,
 • 31 stycznia złożono wniosek na realizację projektu pomocy technicznej w ramach exchangeEU. Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia eksperckiego dla regionów będących w procesie transformacji.

POTENCJAŁ OZE DLA MAŁOPOLSKI I ŚLĄSKA

Do końca stycznia przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej przygotowali raport dotyczący analizy funkcjonalnej aplikacji OZE, który uwzględnia wymagania użytkowników i potrzeby integracji z innymi narzędziami. Raport ten posłuży do przygotowania mapy potencjału i kalkulatora doboru instalacji OZE w Małopolsce. Aplikacja powstanie do końca I fazy Projektu, tj. do 30.06.2023 r. W fazie II Projektu aplikacja zostanie rozszerzona o województwo śląskie.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W styczniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • rozliczyli 1 projekt o dofinansowanie na kwotę ponad 4,6 mln zł (projekt pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”). Łącznie w ramach projektu wykonano 2 295 instalacji OZE, w tym 1 365 instalacji solarnych, 841 instalacji fotowoltaicznych i 89 powietrznych pomp ciepła, 
 • podpisali 2 umowy z mieszkańcami lub podmiotami gospodarczymi (dotacje celowe w ramach mikroretencji wód opadowych i roztopowych – Gmina Miasta Tarnowa),
 • zorganizowali 21 spotkań z gminami (z powiatu brzeskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, proszowickiego oraz wielickiego) oraz 4 spotkania w powiatach (powiat bocheński, olkuski, wadowicki i wielicki), w których łącznie wzięło udział blisko 160 osób. Celem spotkań było omówienie zagadnień dotyczących współpracy na linii powiat-gmina w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu. Ponadto, 17 stycznia w powiecie brzeskim podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Starostami, Wójtami i Burmistrzami w dążeniu do realizacji celów Projektu,
 • zorganizowali 10 spotkań z lokalnymi liderami, m.in. z: kierownikiem jednostki ARiMR (powiat olkuski), prezesem Fundacji Aeris Futuro (powiat wielicki), czy z Dyrekcją szkół (powiat myślenicki, nowotarski, suski i wielicki), w których łącznie uczestniczyły 23 osoby,
 • udzielili 770 porad w zakresie wymiany źródeł ogrzewania, dotacji do instalacji OZE, dostępnych dofinansowań w ramach programu: „Czyste Powietrze, „Mój prąd”,  czy „Moja woda”, obowiązku składania deklaracji do CEEB oraz możliwości otrzymania dotacji w zakresie gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Porady udzielano były głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych,
 • wprowadzili 740 źródeł ogrzewania lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB (miasto Nowy Sącz i Tarnów),
 • zweryfikowali 4 dokumenty strategiczne (PGN dla Gminy Stryszawa oraz Miasta Jordanów – powiat suski, POŚ dla Miasta Tarnowa na lata 2021-2028 ze strategią krótkoterminową na lata 2021-2024 oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gdów na lata 2021-2030 – powiat wielicki).

W styczniu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 21 konsultacji z zainteresowanymi przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania (dotacja/pożyczka) na wymianę źródła ciepła, kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE, finansowania zewnętrznego zakupu pompy ciepła, zagadnień dotyczących Programu Ochrony Powietrza, czy transformacji energetycznej.

CENTRUM KOMPETENCJI

 • w dniach 2-9 stycznia przeprowadzona została internetowa akcja informacyjna „Małopolskie wyzwanie 2022: Tydzień dla klimatu”. Przez kolejne 7 dni w mediach społecznościowych Projektu zachęcano do zrobienia jednej rzeczy dla klimatu. Akcja dotarła do blisko 30 tys. użytkowników. Kolejne wyzwanie już 21 marca br.,
 • 26 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska. Tematem spotkania były „Dobre praktyki z powiatu suskiego” w zakresie współpracy z gminami przy realizacji inwestycji dotyczących OZE. Spotkanie poprowadził Pan Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska powiatu suskiego. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali blisko 3 750 materiałów edukacyjno-informacyjnych (powiat proszowicki, suski, nowotarski, myślenicki, gorlicki, wielicki oraz miasto Tarnów). Ulotki głównie dotyczyły przyczyn i skutków zmian klimatu,
 • przygotowali i udostępnili 3 materiały elektroniczne o zasięgu prawie 300 odbiorców (powiat bocheński i tarnowski). Materiały dotyczyły obowiązku złożenia deklaracji do CEEB oraz konieczności wymiany pieców węglowych,   
 • udostępnili 29 elektronicznych materiałów edukacyjno-informacyjnych (powiat bocheński, brzeski, nowotarski, nowosądecki i proszowicki). Materiały dotyczyły: „Małopolskiego wyzwania dla klimatu”, jak również termomodernizacji budynków oraz zielono-niebieskiej infrastruktury,
 • udostępnili 16 artykułów w Internecie (miasto Tarnów, powiat bocheński, brzeski, chrzanowski i dąbrowski) oraz udostępnili 36 artykułów w mediach społecznościowych (miasto Kraków i Tarnów, powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, suski, wielicki oraz oświęcimski) o zasięgu ponad 22,5 tys. odbiorców. Artykuły dotyczyły przede wszystkim „Małopolskiego wyzwania dla klimatu”, konkursu dla szkół ponadpodstawowych „Szkoła z klimatem” oraz programu „Czyste Powietrze”,
 • przygotowali 2 artykuły do lokalnej prasy: powiat dąbrowski – artykuł informujący o akcji „Daj drugie życie choince” prowadzonej w ramach Projektu w powiecie dąbrowskim – e-kurier dąbrowski, powiat miechowski – „Spotkanie powiatowego doradcy ds. klimatu i środowiska z gminnymi ekodoradcami szansą na nawiązanie współpracy przy realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA” – Gazeta Miechowska Nr 1/317
 • zorganizowali 2 wydarzenia związane z ochroną klimatu – akcja edukacyjno-informacyjna „Daj drugie życie choince” – powiat dąbrowski oraz uroczyste przekazanie recyklomatu do Szkoły Podstawowej w Kluczach wraz z omówieniem zalet i jego wpływu na środowisko – powiat olkuski, które przyciągnęły łącznie ok. 110 uczestników,  
 • 12 stycznia odbyły się czwarte zajęcia edukacyjne z cyklu poświęconego zmianom klimat, zorganizowane przy wykorzystaniu Platformy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. W prelekcji pn.: „Zamykamy obieg! – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”, wzięło udział blisko 180 uczniów z 11 klas szkół ponadpodstawowych. Spotkanie poprowadziła dr hab. Joanna Kulczycka (PAN).

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W styczniu przygotowana została aplikacja na realizację projektu pomocy technicznej w ramach exchangeEU. Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia eksperckiego dla regionów będących w procesie transformacji. W przypadku pozytywnej oceny, wsparciem objęte zostaną 3 gminy (Brzeszcze, Libiąż i Chełmek) oraz Miasto Oświęcim. Realizację Projektu wspiera również AGH, WWF Polska oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej.

PROMOCJA PROJEKTU

W styczniu strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 1,5 tys. odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, https://twitter.com/life_malopolska, https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do prawie 35 tys. odbiorców.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

W styczniu opublikowany został raport podsumowujący pierwszy rok realizacji Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/aktualnosci/co-zrobilismy-w-roku-2021-dla-klimatu/).

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy