Menu Zamknij

PROJEKT LIFE-IP EKOMALOPOLSKA

zielone miasto

Projekt LIFE-EKOMAŁOPOLSKA został stworzony w odpowiedzi na jeden z największych globalnych problemów, jakim są zmiany klimatu i potrzeba dostosowania się do skutków tych zmian. Projekt rozpoczął się w styczniu 2021 roku, a jego zakończenie zaplanowane jest na rok 2030.

Kwota przewidziana na realizację zadania to 16,4 mln EURO (około 70 mln PLN). Działania finansowane są ze środków unijnych Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego partnerów.

– Chcemy, by projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA przełożył się na realne zmiany, które poprawią jakość życia w regionie.
Jesteśmy przekonani, że będzie to dekada, w której wypracujemy nowy, lepszy model myślenia o klimacie i energii.
Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, będące szansą na osiągnięcie trwałych efektów. Wierzymy, że ich realizacja będzie ważnym krokiem w kształtowaniu zrównoważonej lokalnej polityki ekologicznej. Walka o klimat zaczyna się dziś!

– mówi o projekcie wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.

CELE PROJEKTU

SYNERGICZNA STRATEGIA

Wdrażamy Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego oraz wspieramy Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wpisując regionalne działania w ogólnopolską strategię klimatyczno-energetyczną oraz wspólnotowe cele Europejskiego Zielonego Ładu.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Promujemy wykorzystanie lokalnego potencjału energetyki odnawialnej, będącej skuteczną alternatywą dla konwencjonalnych sposobów pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej. Chcemy jak największego wykorzystywania lokalnego potencjału, który daje nam sama natura.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA

Wspieramy sprawiedliwą transformację regionów węglowych, która pozwoli na rozwój nowych, przyjaznych środowisku technologii oraz nowych zielonych miejsc pracy.

WZROST ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW

Chcemy kształtować społeczną świadomość na temat zmian klimatu oraz sposobów zapobiegania dalszej degradacji środowiska. Niedostateczna dostępność wiedzy stanowi istotną barierę dla skuteczności prośrodowiskowych działań. Jesteśmy przekonani, że popularyzacja podjętych tematów zaowocuje większym zaangażowaniem społeczeństwa w lokalne, zielone działania.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PROJEKTU

– Obszar naszych działań to bardzo dynamiczna przestrzeń. Rozwijające się technologie dają coraz efektywniejsze rozwiązania energetyczne. Chcemy, by nasza strategia jak najlepiej odpowiadała na bieżące potrzeby, dlatego zaplanowaliśmy regularną aktualizację planu działań, a także kontynuację podjętych zadań po zakończeniu projektu

– zapowiada wicemarszałek Urynowicz.

W ramach realizacji projektu przygotowane zostaną scenariusze działań klimatycznych dla Małopolskiw perspektywie roku 2030 i roku 2050, które wyznaczą pożądane kierunki oraz staną się bazą do kolejnych aktualizacji Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE).

Celem przyjętej strategii jest realizacja długoterminowych kierunków Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

– Planujemy rzetelnie i skutecznie edukować oraz wspierać doradztwem. Chcemy przekonywać, że nasze decyzje mają znaczenie, a wybór rozwiązań przyjaznych środowisku jest inwestycją w przyszłość. Za cel stawiamy sobie promowanie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz środków dostosowania do zmian klimatu

– dodaje wicemarszałek

Działania projektu obejmą:

  • System doradców ds. klimatu i środowiska w powiatach, których głównym zadaniem będzie skuteczne wdrażanie działań określonych w Regionalnym Planie dla Klimatu i Energii, w tym między innymi pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje wskazane w planie  oraz  doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego. Doradcy będą również odpowiedzialni za włączanie kwestii działań klimatycznych do lokalnych planów i strategii. Zajmą się też wsparciem technicznym we wdrażaniu neutralności klimatycznej dla szkół i budynków publicznych.
  • Centrum Kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, integrujące działania podmiotów zaangażowanych w projekt – ekspertów, instytucji i partnerów, będące platformą poszerzania wiedzy, zdobywania umiejętności i podejmowania efektywnej współpracy.
  • Aplikację OZE, prezentującą interaktywne mapy potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Małopolski i Śląska wraz z zaawansowanym kalkulatorem kosztów, która ułatwi dokonanie świadomego wyboru inwestycji OZE w konkretnej lokalizacji (zasugeruje najbardziej odpowiedni wybór technologii OZE, oszacuje koszty oraz dostarczy informacji o możliwych źródłach finansowania). Narzędzia te będą przydatne nie tylko przy podejmowaniu indywidualnych decyzji dotyczących inwestycji w OZE, ale również w planowaniu gminnych, powiatowych i regionalnych strategii rozwoju.
  • Projekty inwestycyjne, wspierające transformację niskoemisyjną w zachodniej Małopolsce, przygotowane przy wsparciu unijnych ekspertów START Platformy Coal Regions in Transition (Platformy Regionów Węglowych w Transformacji). Projekty te będą mogły ubiegać się o finansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
  • Projekty pilotażowe w zakresieklastrów energii, spółdzielni energetycznych, wirtualnych elektrowni oraz samodzielnych, zrównoważonych energetycznie obszarów. Koncepcje te będą mogły być wykorzystywane przez powiaty i gminy.
  • Szkolenia dla polskiej branży urządzeń grzewczych w zakresie rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej, dedykowane instalatorom, nadzorowi budowlanemu, inspekcji handlowej oraz uczniom szkół technicznych. Treści szkoleń będą dostosowane do zmieniającego się rynku, innowacyjnych rozwiązań i aktualnego popytu, opierając się o wyniki najnowszych badań  i ekspertyz. Programy szkoleniowe obejmą wszystkie z województw w Polsce
  • Kampanie społeczne skierowane do mieszkańców Małopolski i Śląska, których celem będzie zwiększenie świadomości ekologicznej, dotyczącej problemu zmian klimatu i potrzeby pilnych działań w tym obszarze. W ramach kampanii poruszone zostaną tematy odpowiedzialności człowieka za kryzys klimatyczny oraz negatywnego wpływu zmian klimatu na zdrowie i gospodarkę.

Skuteczne wdrożenie projektu LIFE EkoMałopolska będzie wymagać współpracy i pełnego zaangażowania wszystkich partnerów projektu. Aby nasze działania były bardziej efektywne, w ramach projektu utworzymy sieć współpracy pomiędzy każdym ze szczebli administracji publicznej  i samorządu, nauką, biznesem oraz instytucjami z Polski i zagranicy. Będziemy czerpać z wypracowanych dobrych praktyk, doświadczeń i narzędzi, inspirując do szukania skutecznych rozwiązań i realizowania wspólnych celów

– podsumowuje wicemarszałek Urynowicz

Naszymi partnerami są: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu, Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus, Europejskie Centrum Czystego Powietrza,  miasta Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Realizację projektu wspierają: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

logotyp projektu z opisem
Logotyp Projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA

Podobne wpisy