Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – wrzesień 2022

Podsumowanie września 2022

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • We wrześniu na terenie całego województwa małopolskiego prowadzona była kampania społeczna #klimatdlapokoleń, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom problemu jakim są postępujące zmiany klimatu. W ramach kampanii udało się dotrzeć do ponad 2 mln mieszkańców Małopolski, co odpowiada 60,89% wszystkich mieszkańców.
 • We wrześniu zorganizowano 2 spotkania eksperckie w zakresie obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz cieplnej w jednostkach publicznych. W spotkaniach wzięło udział blisko 260 osób.
 • Rozpoczęty został cykl spotkań Urząd–Biznes Nauka–Społeczeństwo dla lepszego klimatu. W spotkaniach każdorazowo wzięło udział blisko 40 osób.
Kampania Klimat dla pokoleń susza
Grafika Kampanii Klimat dla pokoleń – susza

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

We wrześniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli 2 wnioski o dofinansowanie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na kwotę 30 tys. zł.,
 • podpisali 14 umów o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych,
 • rozliczyli 9 umów o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych o wartości ponad 64 tys. zł,
 • zorganizowali 10 spotkań z gminami, w których łącznie wzięło udział ponad 3 150 osób,
 • zorganizowali 3 spotkania z lokalnymi liderami a uczestniczyło w nich 6 osób,
 • zorganizowali 9 wydarzeń związanych z ochroną klimat. Łącznie wydarzenia przyciągnęły 4,8 tys. uczestników,
 • przygotowali 5 ekspertyz (2 miasto Tarnów: „Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Tarnowa” oraz „Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych dla obszaru miasta Tarnowa”, 3 powiat nowosądecki: „Możliwości wykorzystania energii słonecznej w powiecie nowosądeckim”, „Identyfikacja budynków użyteczności publicznej dla montażu instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną w powiecie nowosądeckim” oraz „Koncepcję wykorzystania ekologicznych źródeł ciepła w systemach grzewczych budynków użyteczności publicznej w powiecie nowosądeckim),
 • zweryfikowali 2 dokumenty strategiczne w zakresie przygotowania,
 • udzielili ponad 1,1 tys. porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, przedsiębiorcom oraz rolnikom,
 • o wprowadzili 1500 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

We wrześniu doradcy dla biznesu z MałopolskiegoCentrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 9 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV i wymianę źródła ciepła oraz możliwości uzyskania dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku przedsiębiorstwa, czy montażu pompy ciepła.

CENTRUM KOMPETENCJI

We wrześniu w ramach Centrum Kompetencji:

 • w dniach 7 i 27 września odbyły się 2 spotkania grupy eksperckiej Urząd–Biznes–Nauka–Społeczeństwo dla lepszego klimatu. W spotkaniach wzięli udział przedstawicieli różnych grup społecznych, którzy podczas paneli starali się wypracować rozwiązania z zakresu transformacji energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym. W obu spotkaniach wzięło udział ponad 60 ekspertów,
 • 8 – 9 września odbyło się spotkanie w zakresie możliwych do pojęcia działań wpływających na obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz cieplnej dla jednostek publicznych, w tym jednostek wojewódzkich. W spotkaniach wzięło udział blisko 260 osób,
 • przygotowano opracowanie pn. „Podstawowe wytyczne do określenia wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla instalacji OZE”. Materiał uwzględnia rekomendacje techniczne dla inwestycji w pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę oraz przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Autorzy opracowania przedstawili główne jego założenia podczas spotkania w dniu 30 września. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli gmin i powiatów. Opracowanie dostępne jest na stronie,
 • w dniach 26-30 września miała miejsce kolejna odsłona Małopolskiego wyzwania 2022: Tydzień dla klimatu” – edycja jesienna, która będzie mieć kontynuację w październiku. Przez kolejne 7 dni w mediach społecznościowych Projektu zachęcano do zrobienia jednej rzeczy dla klimatu. W tej edycji skupiono się głównie na oszczędności wody czy papieru oraz zachęcaniu do zwiększenia powierzchni zielonej i kupowania od lokalnych dostawców. Dedykowane posty dotarły do ponad 4,5 tys. użytkowników mediów społecznościowych,
 • we wrześniu Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 3 spotkaniach z Partnerami Projektu (08.09 z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, 15.09 z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz 28.09 z Europejskim Centrum Czystego Powietrza).

REGIONALNA KAMPANIA MEDIALNA W MAŁOPOLSCE

We wrześniu na terenie całego województwa małopolskiego prowadzona była pierwsza kampania medialna Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA pn. Klimat dla pokoleń. Celem pierwszej odsłony kampanii było zwrócenie uwagi mieszkańców Małopolski na problem zmian klimatu i ich skutków zauważalnych w najbliższym otoczeniu. W ramach kampanii:

 • przekazano plakaty do wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu do dystrybucji w gminach (1 750),
 • opublikowano 16 artykułów sponsorowanych zarówno w prasie lokalnej, regionalnej jak również specjalistycznej i religijnej, a także na stronach internetowych tych portali,
 • opublikowano 14 artykułów na lokalnych portalach internetowych,
 • w mediach społecznościowych (na Facebooku i Instagramie) ukazało się 12 postów sponsorowanych,
 • w 30 pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie wyświetlany był przez cały okres kampanii spot reklamowy,
 • spot wyświetlany był również w 5 lokalnych kinach przed każdym seansem oraz na 300 ekranach bankomatów w całym województwie,
 • w 5 radiostacjach słuchacze wysłuchali łącznie 21 audycji o tematyce klimatycznej oraz 1080 spotów radiowych.

Kampania dotarła do ponad 2 mln mieszkańców Małopolski, co odpowiada 60,89% wszystkich mieszkańców.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

We wrześniu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • zorganizowali 6 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, które przyciągnęły ponad 61 tys. osób,
 • przygotowali 8 własnych projektów materiałów edukacyjno–informacyjnych. Tematyka kampanii skupiła się na oszczędności wody i energii oraz segregacji odpadów,
 • rozdystrybuowali blisko 85 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych.
 • rozdystrybuowali ponad 7 tys. innych materiałów edukacyjno-informacyjnych, w tym: butelki filtrujące wodę, gry edukacyjne i inne,
 • udostępnili 2 własne materiały elektroniczne związane z organizacją konkursu o tematyce segregacji śmieci.
 • opublikowali 2 artykuły w prasie, udostępnili 31 artykułów w Internecie oraz 30 artykułów/postów w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców ds. klimatu i środowiska i dotarły do blisko 12 tys. odbiorców.

We wrześniu miała miejsce realizacja wydarzeń, które otrzymały dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert Województwa Małopolskiego:

 • kampania społeczna „Złap deszcz” z finałem podczas fiesty ekologicznej w Dolinie Będkowskiej (18 września),
 • warsztaty plastyczne w Zespole Szkół nr 5 w Nowym Sączu pn. Ekologia – kolorowa, zapachowa,
 • warsztaty ekologiczne, wizyta studyjna oraz budowa zielonego zakątka w szkole w Biadolinach – zadanie pn. My EKOlogiczni,
 • pikniki edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w powiecie tatrzańskim – w ramach działania Podhalańskie EkoPikniki dla Klimatu (15 – 29 września),
 • 4 pokazy filmowe skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych nt. przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu – działanie Akademia Klimatu EkoMałopolska (20 – 23 września). W akcje czynnie włączyli się powiatowi doradcy ds. klimatu i środowiska, którzy nie tylko wzięli udział w wydarzeniach, ale również włączyli się panele dyskusyjne (powiat brzeski, limanowski, miechowski, wadowicki).

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

We wrześniu przedstawiciele Projektu uczestniczyli:

 • w spotkaniu rozpoczynającym współpracę UMWM oraz samorządów Małopolski Zachodniej w zakresie wsparcia technicznego przy realizacji Projektu „Zielona Oaza Innowacji”. W spotkaniu, które miało miejsce w dniu 6 września w Oświęcimiu uczestniczyło 10 gmin z podregionu oświęcimskiego. Efektem tej współpracy, która zakończy się pod koniec 2022 roku, będzie opracowanie studium dla działań inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz transportu publicznego. Oczekuje się, że projekt będzie sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
 • w warsztatach poświęconych wspólnotom energetycznym opartym na ekonomii społecznej. Spotkanie odbyło się 13 – 14 września w Barcelonie. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniem w zakresie rozwoju społeczności energetycznych – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju OZE oraz kształtowania polityk i regulacji prawnych, warunkujących rozwój społeczności w danym regionie,
 • w dniach 12 – 14 przedstawiciele ZZ uczestniczyli w warsztatach „Projekty zintegrowane LIFE Unii Europejskiej – czego się nauczyliśmy?”, które odbyły się w Helsinkach (Finlandia). Podczas warsztatów przedstawione zostały rekomendacje działań, które powinny zostać podjęte, aby ułatwić proces aplikacji Projekty LIFE. Podczas wydarzenia Centrum Kompetencji zostało przedstawione jako dobra praktyka, z której mogą skorzystać inne projekty.

PROMOCJA PROJEKTU

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy