Menu Zamknij

Efekty Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA jest realizowany przez Województwo Małopolskie i 27 partnerów, w tym powiaty, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 roku. Jego nadrzędnym celem jest pełne wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, wsparcie w zakresie wdrażania Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz nowej strategii UE, tj. Europejskiego Zielonego Ładu.

Sieć doradców ds. klimatu i środowiska w powiatach

W ramach Projektu LIFE w Małopolsce powstała sieć doradców ds. klimatu i środowiska, którzy zostali zatrudnieni w 21 powiatach. Zadaniem doradców jest zwiększanie świadomości mieszkańców i władz powiatowych Małopolski w zakresie zmiany klimatu oraz zapewnienie wsparcia w działaniach dotyczących przeciwdziałania i adaptacji do tej zmiany.

Główne działania doradców:

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gminami na obszarze powiatu, współpraca z ekodoradcami gminnymi, w tym także inicjowanie wspólnych działań, projektów, akcji edukacyjnych,
 • udzielanie pomocy mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, informowanie o dostępnych aktualnie źródłach dofinansowania inwestycji ekologicznych,
 • organizowanie spotkań z mieszkańcami, władzami powiatowymi i gminnymi oraz lokalnymi liderami (księżmi, dyrektorami szkół, seniorami czy kołami gospodyń wiejskich),
 • organizowanie spotkań w szkołach średnich/podstawowych i przedszkolach połączone z przekazaniem zestawów oszczędności energii i ochrony klimatu,
 • organizowanie lokalnych wydarzeń, czy kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną klimatu,   
 • dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotek, broszur i plakatów o tematyce środowiskowej,
 • przygotowywanie artykułów w prasie i publikacji w Internecie, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie dla powiatu na działania inwestycyjne związane z ochroną/adaptacją do zmian klimatu,
 • aktualizacje lokalnych dokumentów strategicznych o tematyce środowiskowej.  

Efekty pracy doradców ds. klimatu i środowiska
(dane styczeń 2021 – kwiecień 2023):

Wsparcie działań na poziomie regionalnym i lokalnym

W ramach Projektu zorganizowane zostały studia podyplomowe, a także liczne spotkania, warsztaty i szkolenia dla doradców ds. klimatu i środowiska, ale również dla pozostałych pracowników gmin i powiatów:

 • Studia podyplomowe na kierunku „Adaptacja do zmian klimatu” prowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Studia ukończyło ponad 30 osób, w tym wszyscy doradcy ds. klimatu i środowiska,
 • Cykl warsztatów w zakresie analizy zakupu energii elektrycznej i ciepła oraz sposobach zminimalizowania ich kosztów dla jednostek wojewódzkich oraz przedstawicieli sektora publicznego, w tym domów pomocy społecznej, bibliotek, ośrodków sportowych, urzędów miast i gmin czy starostw powiatowych,
 • Cykl spotkań w zakresie prawnych aspektów utworzenia klastrów energii i innych społeczności energetycznych wraz z przygotowaniem poradnika podejmującego całościowo prawny aspekt utworzenia tych jednostek,
 • Szkolenia z dostępnych programów dofinansowania do inwestycji ekologicznych (np. Agroenergia, ELENA), czy nowelizacji ustawy OZE.

Przeprowadzone zostały kampanie i akcje informacyjno-edukacyjne:

 • Kampania społeczna „Klimat dla pokoleń” z wykorzystaniem spotów TV i radiowych oraz informacji prasowych i dystrybucji materiałów edukacyjnych na poziomie lokalnym,
 • Lekcje zdalne dla szkół średnich o tematyce środowiskowej z wykorzystaniem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,
 • Nabory do Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na edukację ekologiczną.

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA za rok 2021

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA za rok 2022

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA za rok 2023