Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – marzec 2022

Podsumowanie 2022-03

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • 1 marca odbyło się kolejne spotkanie z serii wirtualnych wizyt z Komisją Europejską. Tym razem tematyka spotkania skupiła się na działaniach w zakresie transportu oraz na szczegółowych założeniach pakietu Fit for 55.
 • W dniach 18–27 marca przeprowadzona została wiosenna edycja internetowej akcji informacyjnej „Małopolskie wyzwanie 2022: Tydzień dla klimatu”.
 • 24 marca odbyło się spotkanie dla gmin i powiatów dotyczące nowego systemu rozliczeń, tzw. net-billingu.
 • 29 marca uruchomiony został Otwarty Konkurs Ofert dla NGO na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • W marcu w powiecie chrzanowskim, nowotarskim i nowosądeckim podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy Starostami, Wójtami i Burmistrzami w dążeniu do realizacji celów Projektu.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W marcu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • rozpatrzyli 3 wnioski o dofinansowanie od mieszkańców lub podmiotów gospodarczych w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” oraz podpisali 2 umowy z mieszkańcami lub podmiotami gospodarczymi,
 • zorganizowali 14 spotkań z gminami oraz 9 spotkań w powiatach. Celem spotkań było omówienie zagadnień dotyczących współpracy na linii powiat-gmina w zakresie realizacji Projektu, a także działań dotyczących zbliżającej się kampanii „Małopolskie Dni dla Klimatu” (szczegóły wkrótce). Dodatkowo w marcu powiaty: chrzanowski, nowotarski i nowosądecki podpisały porozumienia o współpracy w dążeniu do realizacji celów Projektu,
 • zorganizowali 11 spotkań z lokalnymi liderami, m.in. z: Dyrekcją szkół, konserwatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, zarządem osiedla oraz w Domu Opieki oraz 32 spotkania w szkołach. Tematyka spotkań dotyczyła sposobów ograniczenia powstawania odpadów i ich segregacji, oszczędności energii i wody w szkole i w domu oraz ogólnych zagadnień dotyczących klimatu. Podczas spotkań w szkołach, doradcy przekazali 31 zestawów oszczędności energii lub ochrony klimatu, w tym koszy do segregacji odpadów,
 • zorganizowali 3 wydarzenia („Program Czyste Powietrze”, „Dzień kobiet w duchu less waste” oraz „Rola lasów w adaptacji do zmian klimatu”) oraz uczestniczyli w 4 wydarzeniach związanych z ochroną klimatu, w których łącznie wzięło udział blisko 2 tys. osób,
 • udzielili blisko 1500 porad głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych. Porady dotyczyły przede wszystkim dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze, dotacji do instalacji OZE, obowiązku składania deklaracji do CEEB oraz możliwości otrzymania dotacji w zakresie gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Wprowadzili 915 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W marcu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • wykonali analizę wstępnych założeń do opracowania ekspertyzy dla przedsiębiorców,
 • przeprowadzili 10 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego na instalację PV, wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, na wymianę sieci ciepłowniczej przez spółdzielnię mieszkaniową oraz dofinansowania do inwestycji proekologicznych.

CENTRUM KOMPETENCJI

 • W marcu na stronie internetowej i mediach społecznościowych Projektu rozpoczęty został nowy cykl edukacyjny pt. „Trzy pytania o klimat”. Przeprowadzone zostały cztery wywiady z ekspertami z różnych dziedzin: fotowoltaiki, rolnictwa, zdrowia i kościoła.
 • 1 marca odbyło się kolejne spotkanie z serii wirtualnych wizyt z Komisją Europejską. Podczas spotkania przedstawiono szczegółowo założenia polityki Fit for 55 oraz polityki dotyczącej elektromobilności. Prelegentami spotkania byli Pan Jakub Koniecki i Pan Piotr Rapacz z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu oraz Pan Michał Tratkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. 16 marca natomiast miało miejsce kolejne spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska. Temat „Jak przeprowadzić kampanię?” omówili przedstawiciele fundacji Europejskie Centrum Czystego Powietrza. Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z planowaniem i przeprowadzeniem lokalnych kampanii oraz akcji edukacyjno-informacyjnych.
 • W dniach 18–27 marca przeprowadzona została wiosenna edycja internetowej akcji informacyjnej „Małopolskie wyzwanie 2022: Tydzień dla klimatu”. Akcja cieszyła się powodzeniem i dotarła do blisko 16 tys. użytkowników mediów społecznościowych.
 • 24 marca odbyło się spotkanie dla gmin i powiatów dotyczące nowego systemu rozliczeń energii z fotowoltaiki tzw. net-billingu. Zmiany w nowym systemie rozliczeń omówił Pan Bogdan Szymański – ekspert z dziedziny energetyki. Zapis spotkania dostępny jest na kanale YouTube Ekomałopolska dla klimatu.
 • 29 marca uruchomiony został Otwarty Konkurs Ofert dla NGO na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2022 r.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W marcu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali blisko 47 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych (materiały te dotyczyły m.in.: przyczyn i skutków zmian klimatu oraz przeciwdziałania do nich, budowania domu energooszczędnego, wpływu zmian klimatu na zdrowie, akcji „Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę”) oraz blisko 1230 innych materiałów (głównie kolorowanek dla dzieci oraz butelek filtrujących wodę),
 • udostępnili ponad 50 materiałów elektronicznych, 15 artykułów w Internecie oraz 41 artykułów w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z „Małopolskim wyzwaniem 2022: Tydzień dla klimatu” i dotarły do ponad 20 tys. odbiorców,
 • przygotowali 6 artykułów do lokalnej prasy: miasto Tarnów – specjalne wydanie Gazety Krakowskiej Extra Tarnów, artykuł nt. głównych założeń realizacji Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, powiat nowotarski – Góral info, artykuł dot. podpisania porozumienia z gminami, powiat tarnowski – lokalna gazeta „Super Galicja”, artykuł dot. „Małopolskich Dni dla Klimatu”, powiat wielicki – Panorama Powiatu Wielickiego, Kurier Wielicki oraz Dziennik Polski, artykuł „1000 drzew dla Wieliczki”,
 • przeprowadzili 2 lokalne kampanie edukacyjno-informacyjne, które dotarły do blisko 1,6 tys. odbiorców (miasto Kraków – rozpoczęcie akcji sadzenia drzew w szkołach podstawowych oraz powiat nowotarski – akcja edukacyjna prowadzona we współpracy z Parkami Narodowymi „Czysty Powiat Nowotarski”)

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

 • 3 marca podczas webinarium pt. „Program LIFE dla samorządów” zorganizowanym przez NFOŚiGW i Związek Miast Polskich przedstawiciel UMWM zaprezentował efekty realizacji Projektu,
 • 10 marca przedstawiciele UMWM podzielili się doświadczeniami z przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji Projektu z przedstawicielami województwa pomorskiego,
 • Założenia i efekty realizacji Projektu zostały przedstawione również podczas Transition Financing Webinar, które miało miejsce w dniu 28 marca.

PROMOCJA PROJEKTU

W marcu strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 1,7 tys. odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, https://twitter.com/life_malopolska, https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 21 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy