Menu Zamknij

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego 18 lutego 2020 roku. Plan wspiera realizację działań określonych w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz nowej strategii UE tj. Europejskim Zielonym Ładzie.

Przyjęty dokument to odpowiedź Małopolski na wyznaczone cele polityki klimatyczno–energetycznej Unia Europejska do 2030 r. To m.in.:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z rokiem 1990, w tym dla sektorów non-ETS (transport, sektor komunalno-bytowy, rolnictwo) oraz o 30% w porównaniu do poziomu z roku 2005;
  • zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do co najmniej 32% zużycia energii końcowej brutto;
  • poprawa efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 32,5%.

Długoterminowa strategia UE zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.


Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, uchwalony 28 września 2020 roku, jest obecnie obowiązującym aktem prawa miejscowego. Wprowadza szereg nowych przepisów, dzięki którym jakość powietrza, jeden z najważniejszych komponentów klimatu, ulega w Małopolsce stopniowej poprawie.

Dokument zawiera głęboką analizę jakości powietrza w regionie oraz przewiduje długo- i krótkoterminowe działania naprawcze. Ponadto przedstawia regulacje dotyczące paliw stałych. Działania naprawcze skupiają się na trzech obszarach: ograniczeniu niskiej emisji, emisji z transportu oraz emisji przemysłowych.

Program Ochrony Powietrza nakłada zadania na każdy ze szczebli samorządu oraz wybrane sektory gospodarki.