Menu Zamknij

Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, uchwalony 28 września 2020 roku, jest obecnie obowiązującym aktem prawa miejscowego. Wprowadza szereg nowych przepisów, dzięki którym jakość powietrza, jeden z najważniejszych komponentów klimatu, ulega w Małopolsce stopniowej poprawie.

Dokument zawiera głęboką analizę jakości powietrza w regionie oraz przewiduje długo- i krótkoterminowe działania naprawcze. Ponadto przedstawia regulacje dotyczące paliw stałych. Działania naprawcze skupiają się na trzech obszarach: ograniczeniu niskiej emisji, emisji
z transportu oraz emisji przemysłowych.

Program Ochrony Powietrza nakłada zadania na każdy ze szczebli samorządu oraz wybrane sektory gospodarki.

Zadania wyznaczone w Programie ochrony powietrza
Zadania wyznaczone w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zadania gmin:

 • tworzenie i utrzymanie punktów obsługi programu Czyste Powietrze.
 • Sieć ekodoradców w każdej gminie, których zadania to doradztwo dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz obsługa programu Czyste Powietrze,
 • Prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej z dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie opalanego węglem lub drewnem oraz obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji,
 • Inwentaryzacja co najmniej 70% budynków w gminie do końca 2021 roku, w tym co najmniej 90% do 30 czerwca 2022 roku. Współpraca gmin z kominiarzami i nadzorem budowlanym przy inwentaryzacji do krajowej bazy CEEB. Przekazywanie co pół roku informacji o postępie wymiany kotłów i inwentaryzacji w gminie.
 • Kontrole interwencyjne palenisk w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. Możliwe będzie prowadzenie kontroli przez straże gminne bądź międzygminne, pracowników urzędu lub przy współpracy z Policją. W przypadku co najmniej 10% prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku konieczne będzie pobranie próbki popiołu z paleniska,
 • Analiza skali ubóstwa energetycznego, potrzeb w zakresie termomodernizacji i wymiany ogrzewania u tych osób oraz wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i rekomendowane wprowadzenie programów osłonowych dla najuboższych,
 • Identyfikacja potencjalnych obszarów, które ze względów technicznych i prawnych mogą być przeznaczone pod instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW. 
 • Zapewnienie przez jednostki samorządu wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Od 2023 roku co najmniej 50%, a od 2025 roku 100% zużywanej przez nie energii elektrycznej w ciągu roku będzie pochodzić z OZE.
 • Rekomendacja przeznaczenia co najmniej 1% dochodów własnych gminy (bez uwzględniania subwencji i dotacji) na finansowanie: realizacji programów dotacyjnych i osłonowych, prowadzenia kontroli, zatrudnienia ekodoradców, realizacji programów rządowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza.
 • Zmniejszenie liczby urządzeń grzewczych niespełniających wymagań uchwały antysmogowej (dla Małopolski), która nie przekroczy od 1 stycznia 2023 roku 15%a od 1 stycznia 2027 roku 3% wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych w gminie.
Program ochrony powietrza - zadania gmin
Zadania gmin wynikające z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zadania powiatów:

 • atrudnienie ekodoradców ds. klimatu, których zadaniem będzie między innymi koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego.
 • Prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej wśród przedsiębiorców i w ramach wydawania pozwoleń na budowę.
 • Obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej powiatu informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji.
 • Prowadzenie kontroli stacji diagnostycznych pojazdów (co najmniej raz w roku) oraz, we współpracy z policją, inicjowanie akcji o weryfikacji pojazdów poruszających się po drogach (co najmniej cztery roczni),
 • Prowadzenie kontroli interwencyjnych u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z kompetencjami ustawowymi.
 • Wprowadzanie danych o rocznych emisjach zanieczyszczeń do powietrza w wydawanych pozwoleniach do bazy udostępnionej przez Urząd Marszałkowski.
 • Rekomendacja przeznaczenia co najmniej 0,5% dochodów własnych powiatu na działania związane z ochroną powietrza.

Zadania województwa:

 • Administracja aplikacji Ekointerwencja oraz Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.
 • Organizacja szkoleń dla pracowników samorządów,
 • Opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 • koordynowanie procesu transformacji energetycznej i wykorzystania środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
 • Koordynowanie i monitorowanie wdrażania Programu i uchwały antysmogowej:
  • przygotowywanie rocznego podsumowania realizacji POP,
  • opracowanie analiz związanych z wdrożeniem uchwały antysmogowej w Małopolsce,
  • prowadzenie każdego roku regionalnej kampanii związanej z ochroną powietrza i klimatu,
  • opracowanie mapy potencjału OZE dla województwa,
  • zlecenie analizy możliwości wprowadzenia zakazu spalania paliw stałych w uzdrowiskach,
 • Opracowanie zasad wprowadzania tzw. uchwał antysmogowych (na podstawie art. 96 POŚ) w gminach oraz przyjmowanie uchwał na wniosek gmin.
 • Współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wdrażaniu dostępnych programów dotacyjnych.
 • Przygotowanie wytycznych dotyczących działań ograniczających emisję z zakładów przemysłowych w przypadku wprowadzenia trzeciego stopnia zagrożenia,
 • Rekomendacja przeznaczenia co najmniej 0,5% dochodów własnych województwa na działania związane z ochroną powietrza i klimatu.

Treść programu:

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (28/09/2020)

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (28/09/2020)

Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego