Menu Zamknij

Projekt pomocy technicznej LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Od 1 grudnia 2019 do 31 maja 2020 r. Województwo Małopolskie wraz z partnerami – Ministerstwem Rozwoju (obecnie Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii) i Fundacją Europejskie Centrum Czystego Powietrza, realizowało projekt „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii – Pomoc techniczna”. Projekt był współfinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej. Celem projektu było przygotowanie pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA.

Działania Projektu

  • Opracowanie diagnozy stanu aktualnego na potrzeby przygotowania Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (w zakresie emisji gazów cieplarnianych, instalacji OZE i zużycia energii)
  • Opracowanie koncepcji szkoleń z zakresu OZE i efektywności energetycznej dla instalatorów, inspekcji handlowej, nadzoru budowlanego i uczniów szkół technicznych
  • Warsztaty i spotkania wraz z partnerami przyszłego projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA w celu wypracowania jego szczegółowego zakresu (roli powiatów w Projekcie oraz kompetencji doradców ds. klimatu i środowiska)
  • Przygotowanie raportu z badań ilościowych dotyczących świadomości społecznej w zakresie problemów zmian klimatu
  • Przegląd realizowanych projektów międzynarodowych i krajowych w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, których wyniki i doświadczenia mogą być wykorzystane w projekcie zintegrowanym LIFE EKOMALOPOLSKA 
  • Przygotowanie i zgłoszenie do Komisji Europejskiej pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA w zakresie łagodzenia zmian klimatu.

Budżet Projektu

Całkowity budżet projektu pomocy technicznej to 118,4 tys. EUR, z czego 71 tys. EUR (60%) stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych, a pozostała część to wkład własny współbeneficjentów (40%).

Produkty Projektu