Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – listopad 2022

podsumowanie listopad

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W dniu 3 listopada zorganizowane zostało spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska, podczas którego przedstawiono opracowanie „Analiza klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych w województwie małopolskim” oraz omówiono planowane działania na II fazę Projektu,
 • 7 listopada zorganizowano ostanie w 2022 roku spotkanie w ramach platformy Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo – dla lepszego klimatu. Spotkanie poświęcone zostało odpowiedzialności środowiskowej i wzięło w nim udział blisko 25 osób.
 • 14 listopada miało miejsce spotkanie dla pracowników powiatów i gmin nt. jak włączyć działania w zakresie klimatu do lokalnych dokumentów strategicznych. Podczas spotkana przedstawione zostały dobre przykłady rozwiązań, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób,
 • W daniach 15-16 i 22-23 listopada zorganizowane zostały spotkania dot. potencjalnych oszczędności kosztów energii elektrycznej i cieplnej. W spotkaniach uczestniczyło ponad 80 osób.
 • 24–25 listopada wszyscy beneficjenci Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA wzięli udział w III wizycie monitorującej realizację Projektu.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

 W listopadzie doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali 1 projekt o dofinansowanie do WFOŚiGW na działania związane z edukacją ekologiczną (kampania edukacyjna „eMISJA OGRAniczona” w powiecie oświęcimskim nt. ograniczeniem niskiej emisji). Wartość projektu to blisko 111 tys. zł,  
 • uczestniczyli w przygotowaniu 1 wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW na edukację ekologiczną na kwotę blisko 44 tys. zł (powiat dąbrowski),
 • rozpatrzyli 3 wnioski o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych (miasto Nowy Sącz – z Programu Czyste Powietrze),
 • podpisali 8 umów o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych (miasto Tarnów – dotacje celowe w ramach mikroretencji wód opadowych i roztopowych),
 • rozliczyli 56 umów o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych o wartości blisko 26 tys. zł (miasto Nowy Sącz – Program Czyste Powietrze, miasto Tarnów – dotacje celowe w ramach mikroretencji wód opadowych i roztopowych, powiat krakowski – Powiat bez smogu),
 • zorganizowali 11 spotkań z gminami (powiat brzeski, chrzanowski i gorlicki) oraz 10 spotkań w powiatach (miasto Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, powiaty bocheński, chrzanowski, krakowski, miechowski), w których łącznie wzięło udział ponad 300 osób. Celem spotkań było przede wszystkim omówienie tematów ekspertyz, przedstawienie tematyki związanej z adaptacją do zmian klimatu oraz zacieśnienie współpracy z gminnymi ekodoradcami,
 • zorganizowali 8 spotkań z lokalnymi liderami m.in. z dyrektorami szkół, przedstawicielami MOPS-u,  NGO-sami, w mieście Kraków, Nowym Sączu, powiecie dąbrowskim, nowotarskim, wadowickim i wielickim, a uczestniczyło w nich 59 osób,
 • zorganizowali 4 wydarzenia związane z ochroną klimatu (miasto Kraków, powiat krakowski). Łącznie wydarzenia  przyciągnęły blisko 400 uczestników,
 • zorganizowali 4 spotkania w szkołach z powiatu limanowskiego i wadowickiego, w których uczestniczyło blisko 180 osób,
 • przekazali 6 zestawów oszczędności energii i ochrony klimatu (powiat limanowski i wadowicki). Były to zestawy do segregacji odpadów oraz energooszczędne żarówki LED, 
 • wzięli udział w 2 wydarzeniach związanychz ochroną klimatu, w którym uczestniczyło  57 osób (powiat gorlicki, miechowski),
 • przygotowali 4 ekspertyzy: analiza podziału zadań przewozowych w samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie; katalog dobrych praktyk zmierzający do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz wody w obiektach użyteczności publicznej powiatu gorlickiego; wstępna koncepcja wykorzystania energii słonecznej w technologii ogrzewania budynków użyteczności publicznej i wody użytkowej wybranych jednostek organizacyjnych powiatu, wstępna koncepcja wykorzystania pomp ciepła w technologii ogrzewania budynków użyteczności publicznej wybranych jednostek organizacyjnych powiatu (miasto Kraków, powiat gorlicki, wadowicki). Przygotowane ekspertyzy zostaną włączone do powiatowych Programów Ochrony Środowiska,
 • przygotowano i zweryfikowano 1 dokument strategiczny Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Tarnowa na lata 2022-2030 przez miasto Tarnów,
 • udzielili ponad 950 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnychi przedsiębiorcom, dyrektorom szkół, rolnikom. Porady dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale antysmogowej, aktualnie dostępnych dofinansowań do instalacji OZE, obowiązku składania deklaracji do CEEB, czy sposobów oszczędzania energii,  
 • wprowadzili 430 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB (miasto Nowy Sącz i Tarnów),
 • doradcy ds. klimatu i środowiska z Krakowa przygotowali 1 film edukacyjny nt. zachodzących zmian klimatu 

W listopadzie doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 7 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV, wymiany źródła ciepła na pompę ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, inwestycji proekologicznych w  przedsiębiorstwie oraz aktualnej oferty instrumentów finansowych,
 • 30 listopada przeprowadzili warsztaty on-line z zakresu efektywnego wykorzystania energii elektrycznej dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP. W spotkaniu wzięło udział 35 przedsiębiorców.

CENTRUM KOMPETENCJI

W listopadzie w ramach Centrum Kompetencji:

 • w dniu 3 listopada w Q Hotel Plus w Krakowie odbyło się spotkanie z Zespołu Zarządzającego z doradcami ds. klimatu i środowiska zatrudnionymi w małopolskich powiatach. Podczas spotkania omówiono budżet oraz działania planowane na kolejną fazę Projektu. Doradcy wysłuchali również prelekcji Pani Katarzyny Piotrowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. Analizy klimatu i  ekstremalnych zjawisk pogodowych w województwie małopolskim. Opracowanie przygotowane zostało w ramach Centrum Kompetencji we wrześniu br.,
 • 7 listopada odbyło się ostatnie w roku 2022 z serii spotkań Urząd – Biznes – Nauka – Społeczeństwo dla lepszego klimatu, którego tematem przewodnim była odpowiedzialność środowiskowa. W spotkaniu uczestniczyło blisko 25 osób,
 • 14 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podczas którego omówiono opracowanie „Lokalna polityka klimatyczna – poradnik dla gmin i powiatów”. Podczas spotkania zaprezentowano sposoby na włączenie działań klimatycznych do lokalnych dokumentów strategicznych oraz dobre przykłady, zarówno krajowe jak i zagraniczne. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 osób,
 • w dniach 14-15 listopada przeprowadzone zostały indywidualne konsultacje w zakresie wyników analizy umów dystrybucyjnych z 15 przedstawicielami Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. Analiza w zakresie analizy umów dystrybucyjnych dla wymienionych jednostek przygotowana została w październiku br.
 • 21 listopada w siedzicie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie w sprawie opracowania wytycznych dla zeroemisyjnych budynków użyteczności publicznej. Ekspertyza zostanie przygotowana przez ekspertów z Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej do końca marca 2023 roku
 • w dniach 22 i 23 listopada odbyły się kolejne 2-dniowe warsztaty dotyczące sposobów zminimalizowania kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Ich uczestnicy (ponad 50 osób) – przedstawiciele sektora publicznego, w tym domów pomocy społecznej, bibliotek, ośrodków sportowych, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych – poznali m.in. zasady czytania faktur oraz doboru taryf ciepła i energii elektrycznej, dopasowanych do faktycznego zużycia danej jednostki. W spotkaniach wzięło udział blisko 80 osób.
 • przygotowano analizę nasłonecznienia pod kontem montażu instalacji fotowoltaicznych dla 6 Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. Konsultacje indywidualne w celu omówienia otrzymanych wyników zostaną zorganizowane w grudniu br.,
 • na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Projektu ukazała się kolejna rozmowa w ramach cyklu „Trzy pytania o klimat”. Tym razem poruszony został temat magazynowania energii wytworzonej przez odnawialne źródła energii.
 • w listopadzie Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 4 spotkaniach z Partnerami Projektu (Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Europejskim Centrum Czystego Powietrza).

MONITORING WDRAŻANIA RPDKiE

Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych (wg stanu na koniec 2020 roku) oraz instalacji OZE (wg stanu na koniec października 2022). Raporty zostały wykorzystane do przygotowania Sprawozdania w wdrażania RPDKiE za lata 2019-2021) oraz Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska za lata 2020 – 2021.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W listopadzie doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • zorganizowali 2 lokalne kampanie informacyjno-edukacyjne, które przyciągnęły ponad 34 tys. osób (powiat wadowicki, olkuski),
 • przygotowali 1 ulotkę o tematyce związanej  z ochroną powietrza i wymianą kotłów na paliwa stałe (powiat krakowski),
 • rozdystrybuowali ponad 43 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych. Materiały dotyczyły: przyczyn, skutków i adaptacji do zmian klimatu oraz efektów realizacji działań w poszczególnych powiatach i miastach,
 • przygotowali 2 inne materiały edukacyjne (miasto Kraków), w tym broszury o oszczędności energii,
 • udostępnili 10 materiałów elektronicznych o tematyce związanej z aktualnymi działaniami edukacyjnymi prowadzonymi w powiecie. Materiały udostępnione zostały przez powiat limanowski i wadowicki,
 • przygotowali 2 artykuł w „Gazecie Krakowskiej” i „Pod Krakowem”  nt. aktualnych działań w Projekcie (powiat gorlicki i krakowski),
 • udostępnili 15 artykuły w Internecie (miasto Kraków, Tarnów, powiat bocheński, krakowski, limanowski, wadowicki, wielicki) oraz 42 artykuły/posty w mediach społecznościowych (miasto Kraków, powiat bocheński, brzeski, limanowski, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki). Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców ds. klimatu i środowiska i dotarły do ponad 42 tys. odbiorców.
Kampania w powiecie wadowickim
Kampania w powiecie wadowickim

W listopadzie kontynuowanie były badania fokusowe, które posłużą do przygotowania ekoporadników dla różnych grup społeczeństwa. W badaniach wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, przedsiębiorców oraz osób, które zaczynają/są na etapie budowania nowego domu.    

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W dniu 17 listopada przedstawiciel Projektu wziął udział w spotkaniu na temat roli wielopoziomowego zarządzania w realizacji działań na rzecz klimatu. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach Porozumienia Burmistrzów. Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia Regionalnego Planu Działań oraz cele i efekty Projektu.

W dniu 24 listopada przedstawiciele Projektów LIFE EKOMAŁOPOLSKA oraz LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” reprezentowali Małopolskę podczas  europejskiej „Air Quality Conference” w Pradze. Podczas sesji posterowej zaprezentowane zostały dotychczasowe działania i efekty Projektu. W dniach 30 listopada, podczas drugiej misji Projektu RESPONDET (REgional social economy POlicies for sustaiNable community – driven Environmental) zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przedstawiciel UMWM zaprezentował założenia Małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz system funkcjonowania sieci doradców ds. klimatu i środowiska w małopolskich powiatach. Małopolska włącza się w realizację Projektu z głosem doradczym.

W dniach 30 listopada, podczas drugiej misji Projektu RESPONDET (REgional social economy POlicies for sustaiNable community – driven Environmental) zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przedstawiciel UMWM zaprezentował założenia Małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz system funkcjonowania sieci doradców ds. klimatu i środowiska w małopolskich powiatach. Małopolska włącza się w realizację Projektu z głosem doradczym.

Udział w spotkaniu RESPONDET
Udział w spotkaniu RESPONDET

PROMOCJA PROJEKTU

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

W dniach 24-25 listopada odbyła się kolejna wizyta monitorująca realizację Projektu. Podczas pierwszego dnia spotkania przedstawione zostały dotychczasowe efekty Projektu. Zrealizowane działania zostały przedstawione przez przedstawiciela UMWM, powiatu dąbrowskiego, Krakowa, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Akademii Górniczo-Hutniczej, Województwa Śląskiego oraz Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. W kolejnej części odbyły się spotkania indywidualne, w których wzięli udział przedstawiciele AGH, ECAC oraz MRiT. W wizycie wzięło udział łącznie 54 przedstawicieli Partnerów Projektu.

Drugiego dnia wizyty (tj. 25 listopada), Monitorzy wraz z przedstawicielami ZZ udali się do powiatów: miechowskiego i proszowickiego, gdzie zapoznali się z prowadzoną dokumentacją oraz wysłuchali prezentacji nt. prowadzonych działań w powiecie.

Podobne wpisy