Menu Zamknij

Nowelizacja ustawy dot. OZE podpisana

OZE

W dniu 5 października br. prezydent RP Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy o OZE.

Dotychczas obowiązujące systemy wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii kończą się z dniem 31 grudnia 2021r. Nowelizacja ustawy prolonguje okres ich obowiązywania, jednak z uwzględnieniem pewnych zmian.

Najważniejsze zmiany:

  • Dla sprzedaży energii elektrycznej przewiduje się przedłużenie systemów wsparcia w postaci gwarancji stałej ceny (system FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (ssytem FiP) do dnia 30 czerwca 2024r. czyli maksymalnego, jaki można wyznaczyć zgodnie z rozporządzeniem GBER (rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym).
  • Ograniczenie obowiązku koncesji dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji – przewiduje się zmianę definicji i podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej, dla energii elektrycznej z 0,5MW do 1MW lub osiągalnej mocy cieplnej w skojarzeniu z 0,9MW do 3MW dla tego typu instalacji.
  • Potwierdzenie dotychczasowej praktyki Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, co znajduje swe potwierdzenie w kontekście zmiany kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy – dotyczy to kilku tysięcy instalacji, po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.
  • Wprowadzenie możliwości uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe dwa lata – dotyczy jedynie systemów FiT oraz PiT dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczające 1MW, które korzystają z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat – w efekcie z systemu wsparcia umożliwiającego pomoc operacyjną do 17 lat, skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok. 80 instalacji produkujących tzw. biogaz składowiskowy (BGS) i innych biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW. Przepisy dotyczą instalacji, dla których upłynął lub upłynie w bieżącym roku i w kolejnych latach– 15-letni okres wsparcia.
  • Wprowadzenie możliwości określenia długoterminowego harmonogramu udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez 6 kolejnych lat – ilość i wartość energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022–2027, zostanie określona w rozporządzeniu, wartości te nie będą mogły zostać zmniejszone. Rozwiązanie to ma na celu stworzenie przewidywalnych ram rozwoju sektora OZE oraz zapewnienie stabilnej perspektywy inwestycyjnej. Wydanie rozporządzenia będzie poprzedzone procesem notyfikacji tego mechanizmu wsparcia.
  • Wprowadzenie zmian w zakresie mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW (z wyjątkiem instalacji PV na gruntach rolnych klasy V i VI, VI oraz nieużytkach, dla instalacji 1000 kW oraz urządzenia inne niż wolnostojące, np. montowane na dachach budynków).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach.

Więcej informacji w zakresie nowelizacji ustawy znajduje się na stronie rządowej: PRZEJŚCIE DO STRONY GOV.PL

Podobne wpisy