Menu Zamknij

O klimacie warto dyskutować! – European Cybersecurity Forum

Konferencja CYBERSEC CEE Regions&Cities

W dniach 1-3 września br. w Krynicy-Zdroju odbyła się międzynarodowa konferencja CYBERSEC CEE Regions&Cities, będąca jedną z najważniejszych w Europie konferencji na temat polityk publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. W obecnej edycji program wydarzenia został wzbogacony o tematy związane z wyzwaniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA w trakcie zorganizowaliśmy dwa panele dyskusyjne:

#1 Europejski Zielony Ład – cele i wyzwania, jak je włączyć do regionalnej polityki klimatycznej?

Gości panelu dyskusyjnego byli:

 • Pan Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Pan Artur Michałowski – P.O. Prezesa TAURON Polska Energia S.A.
 • Pan Paweł Wróbel – Dyrektor Zarządzający Gate Brussels
 • Pan Paweł Musiałek – Dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
 • Pan Robert Bylica – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Pan Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę: która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

www.ec.europa.eu

Osiągnięcie najważniejszego z celów jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. będzie wiązało się z przeprowadzeniem głębokich zmian we wszystkich sektorach gospodarki. Konieczne jest między innymi podjęcie licznych inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska, wspieranie innowacji przemysłowych, wprowadzenie czystego, taniego i zeroemisyjnego transportu, czy przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynku celem zwiększenia ich efektywności energetycznej.

W trakcie dyskusji wielokrotnie poruszony został temat możliwości realizacji celów wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu. Analizowano, jak powinien wyglądać okres przejściowy pomiędzy obowiązującą polityką klimatyczną, a zobowiązania pakietu Fit for 55, będącego najnowszą aktualizację wytycznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na Europejskim Zielonym Ładzie mogą skorzystać polskie organizacje i firmy. Nasze wysiłki muszą służyć zdobywaniu takich środków, które pozwolą nam przyśpieszyć i dobić do grona liderów.

zaapelował Paweł Wróbel, Dyrektor Zarządzający Gate Brussels

Zaproszeni Goście dyskutowali w temacie Europejskiego Zielonego Ładu z poziomu przedsiębiorstw, dostawców energii oraz potrzeby ich przystosowania się do zmieniającego się rynku. W czasie spotkania poruszona została również kwestia roli, jaką w procesach transformacji odgrywa samorząd regionalny i lokalny.

Musimy zadbać przede wszystkim o odbiorcę końcowego (mieszkańców), żeby zminimalizować ryzyko ubóstwa energetycznego, zadbać o okres przejściowy i o to, by na transformacji (która jest celem Europejskiego Zielonego Ładu – przyp. red.) skorzystały polskie przedsiębiorstwa.

podsumował Jacek Ozdoba Wiceminister, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

#2 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – narzędzie do złagodzenia negatywnych skutków transformacji energetycznej.

W panelu dyskusyjny udział wzięli:

 • Pan Waldemar Buda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Pan Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
 • Pan Christopher Todd – Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska
 • Pani Stefania Koczar-Sikora – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Pan Dr hab. Adam Drobniak – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • Pani Zuzanna Bartczak – Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC
 • Pani Alina Pogoda – przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z istotą transformacji energetycznej, która w dużej mierze zwiększy szanse na osiągnięcie naturalności klimatycznej. Aby proces ten był możliwy, skuteczny, a przede wszystkim sprawiedliwy dla wszystkich regionów, konieczne jest pozyskanie wsparcia finansowego pochodzącego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest kluczowym narzędziem wspierania obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. Jego główne cele to łagodzenie skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia. Aby osiągnąć ten cel, fundusz wspiera inwestycje w dziedzinach takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna.

www.europarl.europa.eu

Aby dobrze przygotować się do procesu transformacji, musimy zaangażować do niego wszystkie zainteresowane strony. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dedykowany jest dla regionów najbardziej narażonych na negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji energetycznej.

zaznaczył Christopher Todd, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska.

Warunkiem ubiegania się o środki z FST jest przygotowanie regionalnych planów sprawiedliwej transformacji. Plany te mają pokazywać kierunki, na co te środki zostaną przekazywane, jak regiony widzą swoją transformację energetyczną i przedstawiać sposoby, jak likwidować jej negatywne skutki. W przypadku Małopolski szanse na objęcie FST ma region oświęcimski obejmujący powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski i wadowicki.

Regiony, które pretendują do objęcia Funduszem Sprawiedliwej Transformacji prezentują bardzo ambitne plany w zakresie transformacji. Obecnie alokacja dla Polski to 4,4 mld Euro – dodał.

powiedział Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Środki te pozwolą na neutralizację skutków transformacji energetycznej, rozwój lokalnej gospodarki pozwalającej na utworzenie nowych miejsc pracy, rekultywację i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych lub po górniczych, przyczynią się do zwiększenia wykorzystania lokalnego potencjału OZE, a także zwiększy ilość przeprowadzonych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Przypomnijmy, że w przypadku Polski pewnych otrzymania dofinansowania są: województwo śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Strona polska zabiega o to, by z tej pomocy mogły korzystać także 3 pozostałe województwa związane z wydobyciem węgla: lubelskie, łódzkie i małopolskie.

Aby nie stwarzać nierówności pomiędzy regionami górniczymi, FST powinny zostać objęte wszystkie regiony górnicze w Polsce.

zaapelowała Zuzanna Bartczak, Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC.

Zainteresowanie z jakim spotkały się nasze panele dyskusyjne potwierdza, jak istotną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu odgrywa strategia Europejskiego Zielonego Ładu oraz jak cenne do jej realizacji jest narzędzie wsparcia – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.


Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach działania E.3 (Stworzenie platformy do dzielenia się doświadczeniami z interesariuszami i nawiązywania kontaktów z innymi projektami) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy