Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – październik 2021

podsumowanie październik

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W październiku zrealizowany został cykl wykładów eksperckich dotyczących prawnych aspektów utworzenia klastrów energii i spółdzielni energetycznych. W spotkaniach dla przedstawicieli gmin i powiatów uczestniczyło każdorazowo ponad 100 osób;
 • 27 października rozpoczęty został cykl zajęć online dla uczniów szkół technicznych realizowany przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Pierwsze zajęcia dla 13 szkół ponadpodstawowych odbyły się pod nazwą „Klimat. Przyczyny i skutki zmian klimatu”. Kolejne spotkanie odbędzie się już 17 listopada br.

DORADCY DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W październiku doradcy zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli 31 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na łączną kwotę ponad 121 tys. zł,
 • zorganizowali 4 spotkania dla gmin (z powiatu olkuskiego i nowotarskiego) oraz 3 spotkania w powiatach (powiat nowotarski i myślenicki), w których łącznie uczestniczyło ok. 90 osób. Podczas spotkań rozmawiano o głównych założeniach i celach Projektu, jego promowaniu wśród mieszkańców, możliwych kierunkach i formach współpracy w zakresie jego realizacji
 • zorganizowali 7 spotkań z lokalnymi liderami, m.in.: Dyrektorem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, doradcami energetycznymi z WFOŚiGW, Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz Komendantami Policji, w których uczestniczyło ponad 50 osób;
 • udzielili ponad 700 porad w zakresie CEEB, programów: „Czyste Powietrze”, „Mój prąd”, „Moja woda”, „Agroenergia”, „Moje ciepło” oraz dotacji na instalacje OZE i wymianę źródła ciepła, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych i rolnikom;
 • wprowadzili 240 źródeł ogrzewania lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB;
 • zweryfikowali 3 dokumenty strategiczne (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Nowy Sącz oraz Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028).

Dodatkowo doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzili 13 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie dofinansowania do instalacji PV, wymiany źródeł ogrzewania oraz wsparcia dla rolników – program „Agroenergia”.

CENTRUM KOMPETENCJI

W dniu 26 października odbyło się kolejne spotkanie dla Partnerów Projektu w zakresie technicznych i finansowych aspektów realizacji Projektu. W spotkaniu uczestniczyli doradcy ds. klimatu i środowiska, jak również osoby odpowiedzialne za finansową realizacje Projektu.

W dniach 6, 13 oraz 20 października odbyły się trzy spotkania on-line w ramach zorganizowanego cyklu wykładów eksperckich dotyczących aspektów prawnych towarzyszących procesowi powoływania klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz innych społeczności energetycznych. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele starostw powiatowych oraz urzędów gminy województwa małopolskiego. W wykładach każdorazowo uczestniczyło ponad 100 osób.

W dniu 26 października zorganizowano webinarium poświęcone instrumentom wsparcia zaplanowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy, na które mogą liczyć interesariusze dla powoływania klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz innych społeczności energetycznych. Spotkanie przeprowadził Pan Marcin Jaczewski – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W spotkaniu on-line udział wzięło ponad 100 przedstawicieli małopolskich gmin i powiatów;

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • wzięli udział w 6 audycjach radiowych w lokalnych rozgłośniach w mieście Nowy Sącz, podczas audycji poruszono tematy związane z ochroną powietrza, wpływem na środowisko trwającego już okresu grzewczego oraz planowaniem działań w tym zakresie. Porozmawiano także o Projekcie oraz przedstawiono jego główne cele,
 • przygotowali 8 artykułów w Internecie oraz 40 w mediach społecznościowych (o zasięgu ponad 37 tys. odbiorców). Artykuły i posty dotyczyły działań powiatów w Projekcie oraz głównych założeń Projektu,
 • zorganizowano 1 wydarzenie związane z ochroną klimatu (powiat oświęcimski) – akcja edukacyjno-informacyjna „Drzewo dla klimatu”, przyciągnęła ok. 1000 osób.

W dniach 25 – 28 października w powiecie olkuskim zorganizowano kampanię edukacyjno-informacyjną pod nazwą „Przyjdź, odbierz i posadź swoje drzewo”. W kampanii uczestniczyło ok. 540 osób. We wszystkich gminach powiatu olkuskiego mieszkańcy mieli okazję wysłuchać prelekcji nt. działań Projektu oraz wykładu poświęconego wymogom siedliskowym różnych gatunków drzew. Mieszkańcom powiatu przekazano łącznie ok. 6 tys. drzew.

27 października w Krakowie zorganizowana została konferencja „Młodzi z klimatem”, w której uczestniczyło ok. 30 osób. Podczas spotkania zaprezentowano cele i założenia Projektu oraz omówiono wyzwania związane z dążeniem do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

27 października rozpoczął się cykl zajęć online dla uczniów szkół technicznych realizowany przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Pierwsze zajęcia pn. „Klimat. Przyczyny i skutki zmian klimatu” przeprowadziła Pani Joanna Mieszkowicz – założycielka i prezes fundacji Aeris Futuro. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 15 klas z 13 szkół ponadpodstawowych. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło blisko 200 uczniów.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

8 października przedstawiciele UMWM uczestniczyli w spotkaniu ws. współpracy w ramach Grupy Roboczej sieci ERRIN (Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji). Współpraca w zakresie działań na rzecz klimatu będzie odbywała się w ramach realizacji Projektu.

25 października przedstawiciele UMWM uczestniczyli w konferencji Naukowo-Techniczno-Klimatycznej zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini. Podczas spotkania Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił działania Projektu w zakresie rozwoju technologii OZE, zwłaszcza pomp ciepła w Małopolsce.

PROMOCJA PROJEKTU

W dniu 27 października w ramach cyklu Małopolskie EKOnarady pn. „Porozmawiajmy o klimacie: Rola małopolskich gmin w transformacji klimatycznej”, Kierownik Projektu przedstawił jego cele oraz założenia Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano nt. zaangażowania małopolskich gmin i powiatów w proces transformacji energetycznej.

Działania Projektu oraz pierwsze efekty z jego realizacji przedstawiono 28 października br. podczas LIFE Climate Pact Platform Meeting. Założenia Projektu przedstawił Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska – Pan Piotr Łyczko.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy