Menu Zamknij

Podsumowanie działań LIFE EKOMAŁOPOLSKA – styczeń 2023

podsumowanie

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W dniach 9–11 stycznia odbyła się pierwsza wizyta studyjna, w której udział wzięli doradcy ds. klimatu i środowiska wraz z opiekunami merytorycznymi. Celem spotkania było poznanie dobrych rozwiązań w zakresie klimatu zrealizowanych na terenie województwa śląskiego.
 • W dniach 25–27 stycznia w Brukseli, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w pierwszych warsztatach dotyczących Misji UE „Adaptacja do zmian klimatu”. Małopolska dołączyła do Misji w grudniu 2022.
 • 31 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska oraz ekodoradców (zatrudnionych w ramach Projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze). Podczas spotkania rozmawiano m.in. nt. możliwości współpracy przy organizacji II Małopolskich Dni dla Klimatu.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W styczniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli 3 wnioski o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na kwotę blisko 40 tys. zł,
 • zorganizowali 11 spotkań w powiatach, w których łącznie wzięło udział ponad 110 osób. Tematyka spotkań dotyczyła głównych założeń projektu, działań doradcy, współpracy na linii doradca – ekodoradca oraz omówienia tematyki przygotowywanych ekspertyz,
 • zorganizowali 2 spotkania z lokalnymi liderami (tj. dyrektorami szkół i DPS-ów oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich), w których uczestniczyło ponad 30 osób,
 • zorganizowali wydarzenie związane z ochroną klimatu, które przyciągnęło blisko 20 uczestników,
 • zorganizowali spotkanie w szkole, w którym uczestniczyło 95 uczniów,
 • wzięli udział w wydarzeniu związanym z ochroną klimatu, w którym uczestniczyło 30 osób,
 • przygotowali ekspertyzę nt. „Możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku Starostwa powiatowego w Nowym Targu oraz wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej”. Opracowanie zostanie włączone do Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego w 2024 r.,
 • udzielili blisko 1000 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, rolnikom, przedsiębiorcom i dyrektorom jednostek edukacyjnych. Porady dotyczyły przede wszystkim aktualnie dostępnych dofinansowań w ramach programów: Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, Moja Woda, Agroenergia oraz Moje ciepło,
 • zidentyfikowali 5 budynków użyteczności publicznej w celu poprawy ich efektywności energetycznej,
 • wprowadzili 75 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W styczniu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 6 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV, wymiany źródła ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na tę inwestycję oraz dotacji/pożyczek na termomodernizację,
 • pracowali nad utworzeniem oraz testowaniem bazy danych o instalatorach odnawialnych źródeł energii pn. EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI). Planowany okres uruchomienia bazy – I kwartał 2023.

CENTRUM KOMPETENCJI

W styczniu w ramach Centrum Kompetencji:

 • zorganizowano spotkanie warsztatowe dla małopolskich projektów LIFE (31 stycznia). Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji „Zmiana klimatu a smog” oraz wykładu dotyczącego skutecznej komunikacji w social mediach. W drugiej części spotkania rozmawiano nt. możliwości współpracy przy organizacji II Małopolskich Dni dla Klimatu (kampania zaplanowana na kwiecień 2023). W spotkaniu w krakowskim Muzeum Lotnictwa wzięło udział ponad 80 osób.

W styczniu Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 6 spotkaniach z partnerami Projektu: Instytutem w Wuppertalu, Akademią Górniczo-Hutniczą, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Europejskim Centrum Czystego Powietrza.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W styczniu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • zorganizowali lokalną kampanię informacyjno-edukacyjną, która przyciągnęła blisko 700 uczestników,
 • rozdystrybuowali ponad 8,1 tys. materiałów edukacyjno–informacyjnych. Materiały dotyczyły m.in. przyczyn i skutków zmiany klimatu, działań adaptacyjnych oraz segregacji odpadów,
 • przygotowali 5 innych materiałów edukacyjno-informacyjnych, np. ekotorba bawełniana oraz kalendarz,
 • rozdystrybuowali blisko 2,9 tys. innych materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 • udostępnili 18 elektronicznych materiałów edukacyjno–informacyjnych,
 • przygotowali 2 artykuły w prasie nt. aktualnych wydarzeń w Projekcie,
 • udostępnili 18 artykułów w Internecie oraz 29 artykułów/postów w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców ds. klimatu i środowiska i dotarły do ponad 3,1 tys. odbiorców.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W dniach 9–11 stycznia odbyła się pierwsza wizyta studyjna, w której udział wzięli doradcy ds. klimatu i środowiska wraz z opiekunami merytorycznymi. Wyjazd studyjny miejsce miał na terenie województwa śląskiego. Doradcy odwiedzili: kopalnię Guido, która po zakończeniu wydobycia została przekształcona w muzeum, biogazownię rolniczą w Łanach Wielkich, Eurocentrum w Katowicach specjalizujące się w budownictwie pasywnym, a także wzięli udział w spotkaniu z firmą Energopomiar mającą doświadczenia m.in. w przygotowaniu strategii energetycznych dla JST.

W dniach 25–27 stycznia przedstawiciele UMWM uczestniczyli w pierwszym spotkaniu dotyczącym Misji UE „Adaptacja do zmian klimatu”. Małopolska dołączyła do Misji EU w grudniu 2022 r. Podczas spotkania przedstawiona została oferta dla regionów i kluczowe etapy Misji EU, przykłady projektów działających w ramach Misji (np. CLIMAAX, PEERS, AGORA) oraz możliwości dostępu do danych klimatycznych na potrzeby działań adaptacyjnych.

PROMOCJA PROJEKTU

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy